NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 2:20-21

2:20 kai <2532> umeiv <5210> crisma <5545> ecete <2192> (5719) apo <575> tou <3588> agiou <40> oidate <1492> (5758) pantev <3956>

2:21 ouk <3756> egraqa <1125> (5656) umin <5213> oti <3754> ouk <3756> oidate <1492> (5758) thn <3588> alhyeian <225> all <235> oti <3754> oidate <1492> (5758) authn <846> kai <2532> oti <3754> pan <3956> qeudov <5579> ek <1537> thv <3588> alhyeiav <225> ouk <3756> estin <1510> (5748)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org