NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 1:3-4

1:3 o <3739> ewrakamen <3708> (5758) kai <2532> akhkoamen <191> (5754) apaggellomen <518> (5719) kai <2532> umin <5213> ina <2443> kai <2532> umeiv <5210> koinwnian <2842> echte <2192> (5725) mey <3326> hmwn <2257> kai <2532> h <3588> koinwnia <2842> de <1161> h <3588> hmetera <2251> meta <3326> tou <3588> patrov <3962> kai <2532> meta <3326> tou <3588> uiou <5207> autou <846> ihsou <2424> cristou <5547>

1:4 kai <2532> tauta <5023> grafomen <1125> (5719) hmeiv <2249> ina <2443> h <3588> cara <5479> hmwn <2257> h <1510> (5753) peplhrwmenh <4137> (5772)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org