NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 1:1-3

1:1 o <3739> hn <1510> (5713) ap <575> archv <746> o <3739> akhkoamen <191> (5754) o <3739> ewrakamen <3708> (5758) toiv <3588> ofyalmoiv <3788> hmwn <2257> o <3739> eyeasameya <2300> (5662) kai <2532> ai <3588> ceirev <5495> hmwn <2257> eqhlafhsan <5584> (5656) peri <4012> tou <3588> logou <3056> thv <3588> zwhv <2222>

1:2 kai <2532> h <3588> zwh <2222> efanerwyh <5319> (5681) kai <2532> ewrakamen <3708> (5758) kai <2532> marturoumen <3140> (5719) kai <2532> apaggellomen <518> (5719) umin <5213> thn <3588> zwhn <2222> thn <3588> aiwnion <166> htiv <3748> hn <1510> (5713) prov <4314> ton <3588> patera <3962> kai <2532> efanerwyh <5319> (5681) hmin <2254>

1:3 o <3739> ewrakamen <3708> (5758) kai <2532> akhkoamen <191> (5754) apaggellomen <518> (5719) kai <2532> umin <5213> ina <2443> kai <2532> umeiv <5210> koinwnian <2842> echte <2192> (5725) mey <3326> hmwn <2257> kai <2532> h <3588> koinwnia <2842> de <1161> h <3588> hmetera <2251> meta <3326> tou <3588> patrov <3962> kai <2532> meta <3326> tou <3588> uiou <5207> autou <846> ihsou <2424> cristou <5547>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org