NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 7:12-16

7:12 toiv <3588> de <1161> loipoiv <3062> legw <3004> (5719) egw <1473> ouc <3756> o <3588> kuriov <2962> ei <1487> tiv <5100> adelfov <80> gunaika <1135> ecei <2192> (5719) apiston <571> kai <2532> auth <846> suneudokei <4909> (5719) oikein <3611> (5721) met <3326> autou <846> mh <3361> afietw <863> (5720) authn <846>

7:13 kai <2532> gunh <1135> htiv <3748> ecei <2192> (5719) andra <435> apiston <571> kai <2532> outov <3778> suneudokei <4909> (5719) oikein <3611> (5721) met <3326> authv <846> mh <3361> afietw <863> (5720) ton <3588> andra <435>

7:14 hgiastai <37> (5769) gar <1063> o <3588> anhr <435> o <3588> apistov <571> en <1722> th <3588> gunaiki <1135> kai <2532> hgiastai <37> (5769) h <3588> gunh <1135> h <3588> apistov <571> en <1722> tw <3588> adelfw <80> epei <1893> ara <686> ta <3588> tekna <5043> umwn <5216> akayarta <169> estin <1510> (5748) nun <3568> de <1161> agia <40> estin <1510> (5748)

7:15 ei <1487> de <1161> o <3588> apistov <571> cwrizetai <5563> (5731) cwrizesyw <5563> (5744) ou <3756> dedoulwtai <1402> (5769) o <3588> adelfov <80> h <2228> h <3588> adelfh <79> en <1722> toiv <3588> toioutoiv <5108> en <1722> de <1161> eirhnh <1515> keklhken <2564> (5758) umav <5209> o <3588> yeov <2316>

7:16 ti <5101> gar <1063> oidav <1492> (5758) gunai <1135> ei <1487> ton <3588> andra <435> swseiv <4982> (5692) h <2228> ti <5101> oidav <1492> (5758) aner <435> ei <1487> thn <3588> gunaika <1135> swseiv <4982> (5692)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org