NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 6:9-11

6:9 h <2228> ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> adikoi <94> yeou <2316> basileian <932> ou <3756> klhronomhsousin <2816> (5692) mh <3361> planasye <4105> (5744) oute <3777> pornoi <4205> oute <3777> eidwlolatrai <1496> oute <3777> moicoi <3432> oute <3777> malakoi <3120> oute <3777> arsenokoitai <733>

6:10 oute <3777> kleptai <2812> oute <3777> pleonektai <4123> ou <3756> meyusoi <3183> ou <3756> loidoroi <3060> ouc <3756> arpagev <727> basileian <932> yeou <2316> klhronomhsousin <2816> (5692)

6:11 kai <2532> tauta <5023> tinev <5100> hte <1510> (5713) alla <235> apelousasye <628> (5668) alla <235> hgiasyhte <37> (5681) alla <235> edikaiwyhte <1344> (5681) en <1722> tw <3588> onomati <3686> tou <3588> kuriou <2962> [hmwn] <2257> ihsou <2424> cristou <5547> kai <2532> en <1722> tw <3588> pneumati <4151> tou <3588> yeou <2316> hmwn <2257>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org