NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 6:9-10

6:9 h <2228> ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> adikoi <94> yeou <2316> basileian <932> ou <3756> klhronomhsousin <2816> (5692) mh <3361> planasye <4105> (5744) oute <3777> pornoi <4205> oute <3777> eidwlolatrai <1496> oute <3777> moicoi <3432> oute <3777> malakoi <3120> oute <3777> arsenokoitai <733>

6:10 oute <3777> kleptai <2812> oute <3777> pleonektai <4123> ou <3756> meyusoi <3183> ou <3756> loidoroi <3060> ouc <3756> arpagev <727> basileian <932> yeou <2316> klhronomhsousin <2816> (5692)

1 Corinthians 6:13-18

6:13 ta <3588> brwmata <1033> th <3588> koilia <2836> kai <2532> h <3588> koilia <2836> toiv <3588> brwmasin <1033> o <3588> de <1161> yeov <2316> kai <2532> tauthn <3778> kai <2532> tauta <5023> katarghsei <2673> (5692) to <3588> de <1161> swma <4983> ou <3756> th <3588> porneia <4202> alla <235> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> tw <3588> swmati <4983>

6:14 o <3588> de <1161> yeov <2316> kai <2532> ton <3588> kurion <2962> hgeiren <1453> (5656) kai <2532> hmav <2248> exegerei <1825> (5692) dia <1223> thv <3588> dunamewv <1411> autou <846>

6:15 ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> ta <3588> swmata <4983> umwn <5216> melh <3196> cristou <5547> estin <1510> (5748) arav <142> (5660) oun <3767> ta <3588> melh <3196> tou <3588> cristou <5547> poihsw <4160> (5661) pornhv <4204> melh <3196> mh <3361> genoito <1096> (5636)

6:16 h <2228> ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> o <3588> kollwmenov <2853> (5746) th <3588> pornh <4204> en <1520> swma <4983> estin <1510> (5748) esontai <1510> (5704) gar <1063> fhsin <5346> (5748) oi <3588> duo <1417> eiv <1519> sarka <4561> mian <1520>

6:17 o <3588> de <1161> kollwmenov <2853> (5746) tw <3588> kuriw <2962> en <1520> pneuma <4151> estin <1510> (5748)

6:18 feugete <5343> (5720) thn <3588> porneian <4202> pan <3956> amarthma <265> o <3739> ean <1437> poihsh <4160> (5661) anyrwpov <444> ektov <1622> tou <3588> swmatov <4983> estin <1510> (5748) o <3588> de <1161> porneuwn <4203> (5723) eiv <1519> to <3588> idion <2398> swma <4983> amartanei <264> (5719)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org