NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 6:7-9

6:7 hdh <2235> men <3303> oun <3767> olwv <3654> htthma <2275> umin <5213> estin <1510> (5748) oti <3754> krimata <2917> ecete <2192> (5719) mey <3326> eautwn <1438> dia <1223> ti <5101> ouci <3780> mallon <3123> adikeisye <91> (5743) dia <1223> ti <5101> ouci <3780> mallon <3123> apostereisye <650> (5743)

6:8 alla <235> umeiv <5210> adikeite <91> (5719) kai <2532> apostereite <650> (5719) kai <2532> touto <5124> adelfouv <80>

6:9 h <2228> ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> adikoi <94> yeou <2316> basileian <932> ou <3756> klhronomhsousin <2816> (5692) mh <3361> planasye <4105> (5744) oute <3777> pornoi <4205> oute <3777> eidwlolatrai <1496> oute <3777> moicoi <3432> oute <3777> malakoi <3120> oute <3777> arsenokoitai <733>TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org