NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 5:9-11

5:9 egraqa <1125> (5656) umin <5213> en <1722> th <3588> epistolh <1992> mh <3361> sunanamignusyai <4874> (5733) pornoiv <4205>

5:10 ou <3756> pantwv <3843> toiv <3588> pornoiv <4205> tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127> h <2228> toiv <3588> pleonektaiv <4123> kai <2532> arpaxin <727> h <2228> eidwlolatraiv <1496> epei <1893> wfeilete <3784> (5707) ara <686> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> exelyein <1831> (5629)

5:11 nun <3568> de <1161> egraqa <1125> (5656) umin <5213> mh <3361> sunanamignusyai <4874> (5733) ean <1437> tiv <5100> adelfov <80> onomazomenov <3687> (5746) h <2228> <1510> (5753) pornov <4205> h <2228> pleonekthv <4123> h <2228> eidwlolatrhv <1496> h <2228> loidorov <3060> h <2228> meyusov <3183> h <2228> arpax <727> tw <3588> toioutw <5108> mhde <3366> sunesyiein <4906> (5721)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org