NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 5:1

5:1 olwv <3654> akouetai <191> (5743) en <1722> umin <5213> porneia <4202> kai <2532> toiauth <5108> porneia <4202> htiv <3748> oude <3761> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> wste <5620> gunaika <1135> tina <5100> tou <3588> patrov <3962> ecein <2192> (5721)

1 Corinthians 7:29

7:29 touto <5124> de <1161> fhmi <5346> (5748) adelfoi <80> o <3588> kairov <2540> sunestalmenov <4958> (5772) estin <1510> (5748) to <3588> loipon <3063> ina <2443> kai <2532> oi <3588> econtev <2192> (5723) gunaikav <1135> wv <5613> mh <3361> econtev <2192> (5723) wsin <1510> (5753)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org