NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 4:6-8

4:6 tauta <5023> de <1161> adelfoi <80> meteschmatisa <3345> (5656) eiv <1519> emauton <1683> kai <2532> apollwn <625> di <1223> umav <5209> ina <2443> en <1722> hmin <2254> mayhte <3129> (5632) to <3588> mh <3361> uper <5228> a <3739> gegraptai <1125> (5769) ina <2443> mh <3361> eiv <1520> uper <5228> tou <3588> enov <1520> fusiousye <5448> (5747) kata <2596> tou <3588> eterou <2087>

4:7 tiv <5101> gar <1063> se <4571> diakrinei <1252> (5719) ti <5101> de <1161> eceiv <2192> (5719) o <3739> ouk <3756> elabev <2983> (5627) ei <1487> de <1161> kai <2532> elabev <2983> (5627) ti <5101> kaucasai <2744> (5736) wv <5613> mh <3361> labwn <2983> (5631)

4:8 hdh <2235> kekoresmenoi <2880> (5772) este <1510> (5748) hdh <2235> eplouthsate <4147> (5656) cwriv <5565> hmwn <2257> ebasileusate <936> (5656) kai <2532> ofelon <3785> <3785> ge <1065> ebasileusate <936> (5656) ina <2443> kai <2532> hmeiv <2249> umin <5213> sumbasileuswmen <4821> (5661)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org