NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 3:12-15

3:12 ei <1487> de <1161> tiv <5100> epoikodomei <2026> (5719) epi <1909> ton <3588> yemelion <2310> crusion <5553> argurion <694> liyouv <3037> timiouv <5093> xula <3586> corton <5528> kalamhn <2562>

3:13 ekastou <1538> to <3588> ergon <2041> faneron <5318> genhsetai <1096> (5695) h <3588> gar <1063> hmera <2250> dhlwsei <1213> (5692) oti <3754> en <1722> puri <4442> apokaluptetai <601> (5743) kai <2532> ekastou <1538> to <3588> ergon <2041> opoion <3697> estin <1510> (5748) to <3588> pur <4442> auto <846> dokimasei <1381> (5692)

3:14 ei <1487> tinov <5100> to <3588> ergon <2041> menei <3306> (5692) <3306> (5719) o <3739> epoikodomhsen <2026> (5656) misyon <3408> lhmqetai <2983> (5695)

3:15 ei <1487> tinov <5100> to <3588> ergon <2041> katakahsetai <2618> (5691) zhmiwyhsetai <2210> (5701) autov <846> de <1161> swyhsetai <4982> (5701) outwv <3779> de <1161> wv <5613> dia <1223> purov <4442>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org