NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 16:17-18

16:17 cairw <5463> (5719) de <1161> epi <1909> th <3588> parousia <3952> stefana <4734> kai <2532> fortounatou <5415> kai <2532> acaikou <883> oti <3754> to <3588> umeteron <5212> usterhma <5303> outoi <3778> aneplhrwsan <378> (5656)

16:18 anepausan <373> (5656) gar <1063> to <3588> emon <1699> pneuma <4151> kai <2532> to <3588> umwn <5216> epiginwskete <1921> (5720) oun <3767> touv <3588> toioutouv <5108>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org