NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 15:40-42

15:40 kai <2532> swmata <4983> epourania <2032> kai <2532> swmata <4983> epigeia <1919> alla <235> etera <2087> men <3303> h <3588> twn <3588> epouraniwn <2032> doxa <1391> etera <2087> de <1161> h <3588> twn <3588> epigeiwn <1919>

15:41 allh <243> doxa <1391> hliou <2246> kai <2532> allh <243> doxa <1391> selhnhv <4582> kai <2532> allh <243> doxa <1391> asterwn <792> asthr <792> gar <1063> asterov <792> diaferei <1308> (5719) en <1722> doxh <1391>

15:42 outwv <3779> kai <2532> h <3588> anastasiv <386> twn <3588> nekrwn <3498> speiretai <4687> (5743) en <1722> fyora <5356> egeiretai <1453> (5743) en <1722> afyarsia <861>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org