NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 13:4-7

13:4 h <3588> agaph <26> makroyumei <3114> (5719) crhsteuetai <5541> (5736) h <3588> agaph <26> ou <3756> zhloi <2206> (5719) ou <3756> perpereuetai <4068> (5736) ou <3756> fusioutai <5448> (5743)

13:5 ouk <3756> aschmonei <807> (5719) ou <3756> zhtei <2212> (5719) ta <3588> eauthv <1438> ou <3756> paroxunetai <3947> (5743) ou <3756> logizetai <3049> (5736) to <3588> kakon <2556>

13:6 ou <3756> cairei <5463> (5719) epi <1909> th <3588> adikia <93> sugcairei <4796> (5719) de <1161> th <3588> alhyeia <225>

13:7 panta <3956> stegei <4722> (5719) panta <3956> pisteuei <4100> (5719) panta <3956> elpizei <1679> (5719) panta <3956> upomenei <5278> (5719)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org