NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 12:4-11

12:4 diaireseiv <1243> de <1161> carismatwn <5486> eisin <1510> (5748) to <3588> de <1161> auto <846> pneuma <4151>

12:5 kai <2532> diaireseiv <1243> diakoniwn <1248> eisin <1510> (5748) kai <2532> o <3588> autov <846> kuriov <2962>

12:6 kai <2532> diaireseiv <1243> energhmatwn <1755> eisin <1510> (5748) kai <2532> o <3588> autov <846> yeov <2316> o <3588> energwn <1754> (5723) ta <3588> panta <3956> en <1722> pasin <3956>

12:7 ekastw <1538> de <1161> didotai <1325> (5743) h <3588> fanerwsiv <5321> tou <3588> pneumatov <4151> prov <4314> to <3588> sumferon <4851> (5723)

12:8 w <3739> men <3303> gar <1063> dia <1223> tou <3588> pneumatov <4151> didotai <1325> (5743) logov <3056> sofiav <4678> allw <243> de <1161> logov <3056> gnwsewv <1108> kata <2596> to <3588> auto <846> pneuma <4151>

12:9 eterw <2087> pistiv <4102> en <1722> tw <3588> autw <846> pneumati <4151> allw <243> de <1161> carismata <5486> iamatwn <2386> en <1722> tw <3588> eni <1520> pneumati <4151>

12:10 allw <243> de <1161> energhmata <1755> dunamewn <1411> allw <243> [de] <1161> profhteia <4394> allw <243> [de] <1161> diakriseiv <1253> pneumatwn <4151> eterw <2087> genh <1085> glwsswn <1100> allw <243> de <1161> ermhneia <2058> glwsswn <1100>

12:11 panta <3956> de <1161> tauta <5023> energei <1754> (5719) to <3588> en <1520> kai <2532> to <3588> auto <846> pneuma <4151> diairoun <1244> (5723) idia <2398> ekastw <1538> kaywv <2531> bouletai <1014> (5736)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org