NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 12:12-14

12:12 kayaper <2509> gar <1063> to <3588> swma <4983> en <1520> estin <1510> (5748) kai <2532> melh <3196> polla <4183> ecei <2192> (5719) panta <3956> de <1161> ta <3588> melh <3196> tou <3588> swmatov <4983> polla <4183> onta <1510> (5752) en <1520> estin <1510> (5748) swma <4983> outwv <3779> kai <2532> o <3588> cristov <5547>

12:13 kai <2532> gar <1063> en <1722> eni <1520> pneumati <4151> hmeiv <2249> pantev <3956> eiv <1519> en <1520> swma <4983> ebaptisyhmen <907> (5681) eite <1535> ioudaioi <2453> eite <1535> ellhnev <1672> eite <1535> douloi <1401> eite <1535> eleuyeroi <1658> kai <2532> pantev <3956> en <1520> pneuma <4151> epotisyhmen <4222> (5681)

12:14 kai <2532> gar <1063> to <3588> swma <4983> ouk <3756> estin <1510> (5748) en <1520> melov <3196> alla <235> polla <4183>

1 Corinthians 12:20

12:20 nun <3568> de <1161> polla <4183> melh <3196> en <1520> de <1161> swma <4983>

1 Corinthians 12:27-28

12:27 umeiv <5210> de <1161> este <1510> (5748) swma <4983> cristou <5547> kai <2532> melh <3196> ek <1537> merouv <3313>

12:28 kai <2532> ouv <3739> men <3303> eyeto <5087> (5639) o <3588> yeov <2316> en <1722> th <3588> ekklhsia <1577> prwton <4412> apostolouv <652> deuteron <1208> profhtav <4396> triton <5154> didaskalouv <1320> epeita <1899> dunameiv <1411> epeita <1899> carismata <5486> iamatwn <2386> antilhmqeiv <484> kubernhseiv <2941> genh <1085> glwsswn <1100>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org