NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 11:24

11:24 kai <2532> eucaristhsav <2168> (5660) eklasen <2806> (5656) kai <2532> eipen <2036> (5627) touto <5124> mou <3450> estin <1510> (5748) to <3588> swma <4983> to <3588> uper <5228> umwn <5216> touto <5124> poieite <4160> (5720) eiv <1519> thn <3588> emhn <1699> anamnhsin <364>

1 Corinthians 11:27

11:27 wste <5620> ov <3739> an <302> esyih <2068> (5725) ton <3588> arton <740> h <2228> pinh <4095> (5725) to <3588> pothrion <4221> tou <3588> kuriou <2962> anaxiwv <371> enocov <1777> estai <1510> (5704) tou <3588> swmatov <4983> kai <2532> tou <3588> aimatov <129> tou <3588> kuriou <2962>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org