NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 11:2

11:2 epainw <1867> (5719) de <1161> umav <5209> oti <3754> panta <3956> mou <3450> memnhsye <3415> (5769) kai <2532> kaywv <2531> paredwka <3860> (5656) umin <5213> tav <3588> paradoseiv <3862> katecete <2722> (5719)

1 Corinthians 11:23

11:23 egw <1473> gar <1063> parelabon <3880> (5627) apo <575> tou <3588> kuriou <2962> o <3739> kai <2532> paredwka <3860> (5656) umin <5213> oti <3754> o <3588> kuriov <2962> ihsouv <2424> en <1722> th <3588> nukti <3571> h <3739> paredideto <3860> (5712) elaben <2983> (5627) arton <740>

1 Corinthians 15:1-3

15:1 gnwrizw <1107> (5719) de <1161> umin <5213> adelfoi <80> to <3588> euaggelion <2098> o <3739> euhggelisamhn <2097> (5668) umin <5213> o <3739> kai <2532> parelabete <3880> (5627) en <1722> w <3739> kai <2532> esthkate <2476> (5758)

15:2 di <1223> ou <3739> kai <2532> swzesye <4982> (5743) tini <5100> logw <3056> euhggelisamhn <2097> (5668) umin <5213> ei <1487> katecete <2722> (5719) ektov <1622> ei <1487> mh <3361> eikh <1500> episteusate <4100> (5656)

15:3 paredwka <3860> (5656) gar <1063> umin <5213> en <1722> prwtoiv <4413> o <3739> kai <2532> parelabon <3880> (5627) oti <3754> cristov <5547> apeyanen <599> (5627) uper <5228> twn <3588> amartiwn <266> hmwn <2257> kata <2596> tav <3588> grafav <1124>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org