Nehemiah 12:3

NET ©

Shecaniah, Rehum, Meremoth,

NIV ©

Shecaniah, Rehum, Meremoth,

NASB ©

Shecaniah, Rehum, Meremoth,

NLT ©

Shecaniah, Harim, Meremoth,

MSG ©

Shecaniah, Rehum, Meremoth,

BBE ©

Shecaniah, Rehum, Meremoth,

NRSV ©

Shecaniah, Rehum, Meremoth,

NKJV ©

Shechaniah, Rehum, Meremoth,

KJV
Shechaniah
<07935>_,
Rehum
<07348>_,
Meremoth
<04822>_,
{Shechaniah: also called, Shebaniah} {Rehum: also called, Harim} {Meremoth: also called, Meraioth}
HEBREW
tmrm
<04822>
Mxr
<07348>
hynks (12:3)
<07935>
LXXM
secenia
 
N-PRI
NET © [draft] ITL
Shecaniah
<07935>
, Rehum
<07348>
, Meremoth
<04822>
,
NET © Notes