Joshua 15:55

NET ©

Maon, Carmel, Ziph, Juttah,

NIV ©

Maon, Carmel, Ziph, Juttah,

NASB ©

Maon, Carmel and Ziph and Juttah,

NLT ©

Besides these, there were Maon, Carmel, Ziph, Juttah,

MSG ©

Maon, Carmel, Ziph, Juttah,

BBE ©

Maon, Carmel, and Ziph, and Jutah;

NRSV ©

Maon, Carmel, Ziph, Juttah,

NKJV ©

Maon, Carmel, Ziph, Juttah,

KJV
Maon
<04584>_,
Carmel
<03760>_,
and Ziph
<02128>_,
and Juttah
<03194>_,
HEBREW
hjwyw
<03194>
Pyzw
<02128>
lmrk
<03760>
Nwem (15:55)
<04584>
LXXM
mawr
 
N-PRI
kai
<2532>  
CONJ
cermel
 
N-PRI
kai
<2532>  
CONJ
ozib
 
N-PRI
kai
<2532>  
CONJ
itan
 
N-PRI
NET © [draft] ITL
Maon
<04584>
, Carmel
<03760>
, Ziph
<02128>
, Juttah
<03194>
,
NET © Notes