Job 42:17

NET ©

And so Job died, old and full of days.

NIV ©

And so he died, old and full of years.

NASB ©

And Job died, an old man and full of days.

NLT ©

Then he died, an old man who had lived a long, good life.

MSG ©

Then he died--an old man, a full life.

BBE ©

And Job came to his end, old and full of days.

NRSV ©

And Job died, old and full of days.

NKJV ©

So Job died, old and full of days.

KJV
So Job
<0347>
died
<04191> (8799)_,
[being] old
<02205>
and full
<07649>
of days
<03117>_.
HEBREW
Mymy
<03117>
ebvw
<07649>
Nqz
<02205>
bwya
<0347>
tmyw (42:17)
<04191>
LXXM
kai
<2532>  
CONJ
eteleuthsen
<5053>  
V-AAI-3S
iwb
<2492>  
N-PRI
presbuterov
<4245>  
N-NSM
kai
<2532>  
CONJ
plhrhv
<4134>  
A-NSM
hmerwn
<2250>  
N-GPF
(42:17a) gegraptai
<1125>  
V-RPI-3S
de
<1161>  
PRT
auton
<846>  
D-ASM
palin
<3825>  
ADV
anasthsesyai
<450>  
V-FMN
mey
<3326>  
PREP
wn
<3739>  
R-GPM
o
<3588>  
T-NSM
kuriov
<2962>  
N-NSM
anisthsin
<450>  
V-PAI-3S
(42:17b) outov
<3778>  
D-NSM
ermhneuetai
<2059>  
V-PMI-3S
ek
<1537>  
PREP
thv
<3588>  
T-GSF
suriakhv
 
N-GSF
biblou
<976>  
N-GSF
en
<1722>  
PREP
men
<3303>  
PRT
gh
<1065>  
N-DSF
katoikwn
 
V-PAPNS
th
<3588>  
T-DSF
ausitidi
 
N-DSF
epi
<1909>  
PREP
toiv
<3588>  
T-DPN
orioiv
<3725>  
N-DPN
thv
<3588>  
T-GSF
idoumaiav
<2401>  
N-GSF
kai
<2532>  
CONJ
arabiav
<688>  
N-GSF
prouphrcen
 
V-IAI-3S
de
<1161>  
PRT
autw
<846>  
D-DSM
onoma
<3686>  
N-NSN
iwbab
 
N-PRI
(42:17c) labwn
<2983>  
V-AAPNS
de
<1161>  
PRT
gunaika
<1135>  
N-ASF
arabissan
 
N-ASF
genna
<1080>  
V-PAI-3S
uion
<5207>  
N-ASM
w
<3739>  
R-DSM
onoma
<3686>  
N-NSN
ennwn
 
N-PRI
hn
<1510>  
V-IAI-3S
de
<1161>  
PRT
autov
<846>  
D-NSM
patrov
<3962>  
N-GSM
men
<3303>  
PRT
zare
 
N-PRI
twn
<3588>  
T-GPM
hsau
<2269>  
N-PRI
uiwn
<5207>  
N-GPM
uiov
<5207>  
N-NSM
mhtrov
<3384>  
N-GSF
de
<1161>  
PRT
bosorrav
 
N-GSF
wste
<5620>  
CONJ
einai
<1510>  
V-PAN
auton
<846>  
D-ASM
pempton
<3991>  
A-ASM
apo
<575>  
PREP
abraam
<11>  
N-PRI
(42:17d) kai
<2532>  
CONJ
outoi
<3778>  
D-NPM
oi
<3588>  
T-NPM
basileiv
<935>  
N-NPM
oi
<3588>  
T-NPM
basileusantev
<936>  
V-AAPNP
en
<1722>  
PREP
edwm
 
N-PRI
hv
<3739>  
R-GSF
kai
<2532>  
CONJ
autov
<846>  
D-NSM
hrxen
<757>  
V-AAI-3S
cwrav
<5561>  
N-GSF
prwtov
<4413>  
A-NSMS
balak
<904>  
N-PRI
o
<3588>  
T-NSM
tou
<3588>  
T-GSM
bewr
 
N-PRI
kai
<2532>  
CONJ
onoma
<3686>  
N-NSN
th
<3588>  
T-DSF
polei
<4172>  
N-DSF
autou
<846>  
D-GSM
dennaba
 
N-PRI
meta
<3326>  
PREP
de
<1161>  
PRT
balak
<904>  
N-PRI
iwbab
 
N-PRI
o
<3588>  
T-NSM
kaloumenov
<2564>  
V-PMPNS
iwb
<2492>  
N-PRI
meta
<3326>  
PREP
de
<1161>  
PRT
touton
<3778>  
D-ASM
asom
 
N-PRI
o
<3588>  
T-NSM
uparcwn
<5225>  
V-PAPNS
hgemwn
<2232>  
N-NSM
ek
<1537>  
PREP
thv
<3588>  
T-GSF
yaimanitidov
 
N-GSF
cwrav
<5561>  
N-GSF
meta
<3326>  
PREP
de
<1161>  
PRT
touton
<3778>  
D-ASM
adad
 
N-PRI
uiov
<5207>  
N-NSM
barad
 
N-PRI
o
<3588>  
T-NSM
ekkoqav
<1581>  
V-AAPNS
madiam
 
N-PRI
en
<1722>  
PREP
tw
<3588>  
T-DSN
pediw
 
N-DSN
mwab
 
N-PRI
kai
<2532>  
CONJ
onoma
<3686>  
N-NSN
th
<3588>  
T-DSF
polei
<4172>  
N-DSF
autou
<846>  
D-GSM
geyyaim
 
N-PRI
(42:17e) oi
<3588>  
T-NPM
de
<1161>  
PRT
elyontev
<2064>  
V-AAPNP
prov
<4314>  
PREP
auton
<846>  
D-ASM
filoi
<5384>  
A-NPM
elifav
 
N-PRI
twn
<3588>  
T-GPM
hsau
<2269>  
N-PRI
uiwn
<5207>  
N-GPM
yaimanwn
 
N-PRI
basileuv
<935>  
N-NSM
baldad
 
N-PRI
o
<3588>  
T-NSM
saucaiwn
 
N-GPM
turannov
<5181>  
N-NSM
swfar
 
N-PRI
o
<3588>  
T-NSM
minaiwn
 
N-GPM
basileuv
<935>  
N-NSM
NET © [draft] ITL
And so Job
<0347>
died
<04191>
, old
<02205>
and full
<07649>
of days
<03117>
.
NET © Notes