Ecclesiastes 3:3

NET ©

A time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up;

NIV ©

a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build,

NASB ©

A time to kill and a time to heal; A time to tear down and a time to build up.

NLT ©

A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to rebuild.

MSG ©

A right time to kill and another to heal, A right time to destroy and another to construct,

BBE ©

A time to put to death and a time to make well; a time for pulling down and a time for building up;

NRSV ©

a time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up;

NKJV ©

A time to kill, And a time to heal; A time to break down, And a time to build up;

KJV
A time
<06256>
to kill
<02026> (8800)_,
and a time
<06256>
to heal
<07495> (8800)_;
a time
<06256>
to break down
<06555> (8800)_,
and a time
<06256>
to build up
<01129> (8800)_;
HEBREW
twnbl
<01129>
tew
<06256>
Uwrpl
<06555>
te
<06256>
awprl
<07495>
tew
<06256>
gwrhl
<02026>
te (3:3)
<06256>
LXXM
kairov
<2540>  
N-NSM
tou
<3588>  
T-GSN
apokteinai
<615>  
V-AAN
kai
<2532>  
CONJ
kairov
<2540>  
N-NSM
tou
<3588>  
T-GSN
iasasyai
<2390>  
V-AMN
kairov
<2540>  
N-NSM
tou
<3588>  
T-GSN
kayelein
<2507>  
V-AAN
kai
<2532>  
CONJ
kairov
<2540>  
N-NSM
tou
<3588>  
T-GSN
oikodomhsai
<3618>  
V-AAN
NET © [draft] ITL
A time
<06256>
to kill
<02026>
, and a time
<06256>
to heal
<07495>
; a time
<06256>
to break down
<06555>
, and a time
<06256>
to build
<01129>
up;
NET © Notes