1 Samuel 5:1

NET ©

Now the Philistines had captured the ark of God and brought it from Ebenezer to Ashdod.

NIV ©

After the Philistines had captured the ark of God, they took it from Ebenezer to Ashdod.

NASB ©

Now the Philistines took the ark of God and brought it from Ebenezer to Ashdod.

NLT ©

After the Philistines captured the Ark of God, they took it from the battleground at Ebenezer to the city of Ashdod.

MSG ©

Once the Philistines had seized the Chest of God, they took it from Ebenezer to Ashdod,

BBE ©

Now the Philistines, having taken the ark of God, took it with them from Eben-ezer to Ashdod.

NRSV ©

When the Philistines captured the ark of God, they brought it from Ebenezer to Ashdod;

NKJV ©

Then the Philistines took the ark of God and brought it from Ebenezer to Ashdod.

KJV
And the Philistines
<06430>
took
<03947> (8804)
the ark
<0727>
of God
<0430>_,
and brought
<0935> (8686)
it from Ebenezer
<072>
unto Ashdod
<0795>_.
HEBREW
hdwdsa
<0795>
rzeh
<072>
Nbam
<0>
whabyw
<0935>
Myhlah
<0430>
Nwra
<0727>
ta
<0853>
wxql
<03947>
Mytslpw (5:1)
<06430>
LXXM
kai
<2532>  
CONJ
allofuloi
<246>  
N-NPM
elabon
<2983>  
V-AAI-3P
thn
<3588>  
T-ASF
kibwton
<2787>  
N-ASF
tou
<3588>  
T-GSM
yeou
<2316>  
N-GSM
kai
<2532>  
CONJ
eishnegkan
<1533>  
V-AAI-3P
authn
<846>  
D-ASF
ex
<1537>  
PREP
abennezer
 
N-PRI
eiv
<1519>  
PREP
azwton
<108>  
N-AS
NET © [draft] ITL
Now the Philistines
<06430>
had captured
<03947>
the ark
<0727>
of God
<0430>
and brought
<0935>
it from Ebenezer
<072>
to Ashdod
<0795>
.
NET © Notes