1 Chronicles 8:5

NET ©

Gera, Shephuphan, and Huram.

NIV ©

Gera, Shephuphan and Huram.

NASB ©

Gera, Shephuphan and Huram.

NLT ©

Gera, Shephuphan, and Huram.

MSG ©

Gera, Shephuphan, and Huram.

BBE ©

And Gera and Shephuphan and Huram.

NRSV ©

Gera, Shephuphan, and Huram.

NKJV ©

Gera, Shephuphan, and Huram.

KJV
And Gera
<01617>_,
and Shephuphan
<08197>_,
and Huram
<02361>_.
{Shephuphan: or, Shupham}
HEBREW
Mrwxw
<02361>
Npwpsw
<08197>
argw (8:5)
<01617>
LXXM
kai
<2532>  
CONJ
ghra
 
N-PRI
kai
<2532>  
CONJ
swfarfak
 
N-PRI
kai
<2532>  
CONJ
wim
 
N-PRI
NET © [draft] ITL
Gera
<01617>
, Shephuphan
<08197>
, and Huram
<02361>
.
NET © Notes