1 Chronicles 4:36

NET ©

Eleoenai, Jaakobah, Jeshohaiah, Asaiah, Adiel, Jesimiel, Benaiah,

NIV ©

also Elioenai, Jaakobah, Jeshohaiah, Asaiah, Adiel, Jesimiel, Benaiah,

NASB ©

and Elioenai, Jaakobah, Jeshohaiah, Asaiah, Adiel, Jesimiel, Benaiah,

NLT ©

Elioenai, Jaakobah, Jeshohaiah, Asaiah, Adiel, Jesimiel, Benaiah,

MSG ©

Elioenai; Jaakobah; Jeshohaiah; Asaiah; Adiel; Jesimiel; Benaiah;

BBE ©

And Elioenai and Jaakobah and Jeshohaiah and Asaiah and Adiel and Jesimiel and Benaiah,

NRSV ©

Elioenai, Jaakobah, Jeshohaiah, Asaiah, Adiel, Jesimiel, Benaiah,

NKJV ©

Elioenai, Jaakobah, Jeshohaiah, Asaiah, Adiel, Jesimiel, and Benaiah;

KJV
And Elioenai
<0454>_,
and Jaakobah
<03291>_,
and Jeshohaiah
<03439>_,
and Asaiah
<06222>_,
and Adiel
<05717>_,
and Jesimiel
<03450>_,
and Benaiah
<01141>_,
HEBREW
hynbw
<01141>
lamyvyw
<03450>
laydew
<05717>
hyvew
<06222>
hyxwsyw
<03439>
hbqeyw
<03291>
ynyewylaw (4:36)
<0454>
LXXM
kai
<2532>  
CONJ
eliwhnai
 
N-PRI
kai
<2532>  
CONJ
iakaba
 
N-PRI
kai
<2532>  
CONJ
iasouia
 
N-PRI
kai
<2532>  
CONJ
asaia
 
N-PRI
kai
<2532>  
CONJ
edihl
 
N-PRI
kai
<2532>  
CONJ
ismahl
 
N-PRI
kai
<2532>  
CONJ
banaia
 
N-PRI
NET © [draft] ITL
Eleoenai
<0454>
, Jaakobah
<03291>
, Jeshohaiah
<03439>
, Asaiah
<06222>
, Adiel
<05717>
, Jesimiel
<03450>
, Benaiah
<01141>
,
NET © Notes