1 Chronicles 11:41

NET ©

Uriah the Hittite, Zabad son of Achli,

NIV ©

Uriah the Hittite, Zabad son of Ahlai,

NASB ©

Uriah the Hittite, Zabad the son of Ahlai,

NLT ©

Uriah the Hittite; Zabad son of Ahlai;

MSG ©

Uriah the Hittite, Zabad son of Ahlai,

BBE ©

Uriah the Hittite, Zabad, the son of Ahlai,

NRSV ©

Uriah the Hittite, Zabad son of Ahlai,

NKJV ©

Uriah the Hittite, Zabad the son of Ahlai,

KJV
Uriah
<0223>
the Hittite
<02850>_,
Zabad
<02066>
the son
<01121>
of Ahlai
<0304>_,
HEBREW
o
ylxa
<0304>
Nb
<01121>
dbz
<02066>
ytxh
<02850>
hyrwa (11:41)
<0223>
LXXM
ouriav
<3774>  
N-PRI
o
<3588>  
T-NSM
cetti
 
N-PRI
zabet
 
N-PRI
uiov
<5207>  
N-NSM
aclia
 
N-PRI
NET © [draft] ITL
Uriah
<0223>
the Hittite
<02850>
, Zabad
<02066>
son
<01121>
of Achli
<0304>
,
NET © Notes