1 Chronicles 11:28

NET ©

Ira son of Ikkesh the Tekoite, Abiezer the Anathothite,

NIV ©

Ira son of Ikkesh from Tekoa, Abiezer from Anathoth,

NASB ©

Ira the son of Ikkesh the Tekoite, Abiezer the Anathothite,

NLT ©

Ira son of Ikkesh from Tekoa; Abiezer from Anathoth;

MSG ©

Ira son of Ikkesh the Tekoite, Abiezer the Anathothite,

BBE ©

Ira, the son of Ikkesh the Tekoite, Abiezer the Anathothite,

NRSV ©

Ira son of Ikkesh of Tekoa, Abiezer of Anathoth,

NKJV ©

Ira the son of Ikkesh the Tekoite, Abiezer the Anathothite,

KJV
Ira
<05896>
the son
<01121>
of Ikkesh
<06142>
the Tekoite
<08621>_,
Abiezer
<044>
the Antothite
<06069>_,
HEBREW
o
ytwtneh
<06069>
rzeyba
<044>
yewqth
<08621>
sqe
<06142>
Nb
<01121>
arye (11:28)
<05896>
LXXM
wrai
 
N-PRI
uiov
<5207>  
N-NSM
ekkhv
 
N-PRI
o
<3588>  
T-NSM
yekwi
 
N-PRI
abiezer
 
N-PRI
o
<3588>  
T-NSM
anaywyi
 
N-PRI
NET © [draft] ITL
Ira
<05896>
son
<01121>
of Ikkesh
<06142>
the Tekoite
<08621>
, Abiezer
<044>
the Anathothite
<06069>
,
NET © Notes