NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 9:22-30

9:22 ei <1487> de <1161> yelwn <2309> (5723) o <3588> yeov <2316> endeixasyai <1731> (5670) thn <3588> orghn <3709> kai <2532> gnwrisai <1107> (5658) to <3588> dunaton <1415> autou <846> hnegken <5342> (5656) en <1722> pollh <4183> makroyumia <3115> skeuh <4632> orghv <3709> kathrtismena <2675> (5772) eiv <1519> apwleian <684>

9:23 ina <2443> gnwrish <1107> (5661) ton <3588> plouton <4149> thv <3588> doxhv <1391> autou <846> epi <1909> skeuh <4632> eleouv <1656> a <3739> prohtoimasen <4282> (5656) eiv <1519> doxan <1391>

9:24 ouv <3739> kai <2532> ekalesen <2564> (5656) hmav <2248> ou <3756> monon <3440> ex <1537> ioudaiwn <2453> alla <235> kai <2532> ex <1537> eynwn <1484>

9:25 wv <5613> kai <2532> en <1722> tw <3588> wshe <5617> legei <3004> (5719) kalesw <2564> (5692) ton <3588> ou <3756> laon <2992> mou <3450> laon <2992> mou <3450> kai <2532> thn <3588> ouk <3756> hgaphmenhn <25> (5772) hgaphmenhn <25> (5772)

9:26 kai <2532> estai <1510> (5704) en <1722> tw <3588> topw <5117> ou <3757> erreyh <4482> (5681) [autoiv] <846> ou <3756> laov <2992> mou <3450> umeiv <5210> ekei <1563> klhyhsontai <2564> (5701) uioi <5207> yeou <2316> zwntov <2198> (5723)

9:27 hsaiav <2268> de <1161> krazei <2896> (5719) uper <5228> tou <3588> israhl <2474> ean <1437> h <1510> (5753) o <3588> ariymov <706> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> wv <5613> h <3588> ammov <285> thv <3588> yalasshv <2281> to <3588> upoleimma <2640> swyhsetai <4982> (5701)

9:28 logon <3056> gar <1063> suntelwn <4931> (5723) kai <2532> suntemnwn <4932> (5723) poihsei <4160> (5692) kuriov <2962> epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

9:29 kai <2532> kaywv <2531> proeirhken <4280> (5758) hsaiav <2268> ei <1487> mh <3361> kuriov <2962> sabawy <4519> egkatelipen <1459> (5627) hmin <2254> sperma <4690> wv <5613> sodoma <4670> an <302> egenhyhmen <1096> (5675) kai <2532> wv <5613> gomorra <1116> an <302> wmoiwyhmen <3666> (5681)

9:30 ti <5101> oun <3767> eroumen <2046> (5692) oti <3754> eynh <1484> ta <3588> mh <3361> diwkonta <1377> (5723) dikaiosunhn <1343> katelaben <2638> (5627) dikaiosunhn <1343> dikaiosunhn <1343> de <1161> thn <3588> ek <1537> pistewv <4102>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org