NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 8:2

8:2 o <3588> gar <1063> nomov <3551> tou <3588> pneumatov <4151> thv <3588> zwhv <2222> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> hleuyerwsen <1659> (5656) se <4571> apo <575> tou <3588> nomou <3551> thv <3588> amartiav <266> kai <2532> tou <3588> yanatou <2288>

Romans 8:15-16

8:15 ou <3756> gar <1063> elabete <2983> (5627) pneuma <4151> douleiav <1397> palin <3825> eiv <1519> fobon <5401> alla <235> elabete <2983> (5627) pneuma <4151> uioyesiav <5206> en <1722> w <3739> krazomen <2896> (5719) abba <5> o <3588> pathr <3962>

8:16 auto <846> to <3588> pneuma <4151> summarturei <4828> (5719) tw <3588> pneumati <4151> hmwn <2257> oti <3754> esmen <1510> (5748) tekna <5043> yeou <2316>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org