NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 8:16

8:16 auto <846> to <3588> pneuma <4151> summarturei <4828> (5719) tw <3588> pneumati <4151> hmwn <2257> oti <3754> esmen <1510> (5748) tekna <5043> yeou <2316>

Romans 8:23

8:23 ou <3756> monon <3440> de <1161> alla <235> kai <2532> autoi <846> thn <3588> aparchn <536> tou <3588> pneumatov <4151> econtev <2192> (5723) [hmeiv] <2249> kai <2532> autoi <846> en <1722> eautoiv <1438> stenazomen <4727> (5719) uioyesian <5206> apekdecomenoi <553> (5740) thn <3588> apolutrwsin <629> tou <3588> swmatov <4983> hmwn <2257>TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org