NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 8:1-27

8:1 ouden <3762> ara <686> nun <3568> katakrima <2631> toiv <3588> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

8:2 o <3588> gar <1063> nomov <3551> tou <3588> pneumatov <4151> thv <3588> zwhv <2222> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> hleuyerwsen <1659> (5656) se <4571> apo <575> tou <3588> nomou <3551> thv <3588> amartiav <266> kai <2532> tou <3588> yanatou <2288>

8:3 to <3588> gar <1063> adunaton <102> tou <3588> nomou <3551> en <1722> w <3739> hsyenei <770> (5707) dia <1223> thv <3588> sarkov <4561> o <3588> yeov <2316> ton <3588> eautou <1438> uion <5207> pemqav <3992> (5660) en <1722> omoiwmati <3667> sarkov <4561> amartiav <266> kai <2532> peri <4012> amartiav <266> katekrinen <2632> (5656) thn <3588> amartian <266> en <1722> th <3588> sarki <4561>

8:4 ina <2443> to <3588> dikaiwma <1345> tou <3588> nomou <3551> plhrwyh <4137> (5686) en <1722> hmin <2254> toiv <3588> mh <3361> kata <2596> sarka <4561> peripatousin <4043> (5723) alla <235> kata <2596> pneuma <4151>

8:5 oi <3588> gar <1063> kata <2596> sarka <4561> ontev <1510> (5752) ta <3588> thv <3588> sarkov <4561> fronousin <5426> (5719) oi <3588> de <1161> kata <2596> pneuma <4151> ta <3588> tou <3588> pneumatov <4151>

8:6 to <3588> gar <1063> fronhma <5427> thv <3588> sarkov <4561> yanatov <2288> to <3588> de <1161> fronhma <5427> tou <3588> pneumatov <4151> zwh <2222> kai <2532> eirhnh <1515>

8:7 dioti <1360> to <3588> fronhma <5427> thv <3588> sarkov <4561> ecyra <2189> eiv <1519> yeon <2316> tw <3588> gar <1063> nomw <3551> tou <3588> yeou <2316> ouc <3756> upotassetai <5293> (5743) oude <3761> gar <1063> dunatai <1410> (5736)

8:8 oi <3588> de <1161> en <1722> sarki <4561> ontev <1510> (5752) yew <2316> aresai <700> (5658) ou <3756> dunantai <1410> (5736)

8:9 umeiv <5210> de <1161> ouk <3756> este <1510> (5748) en <1722> sarki <4561> alla <235> en <1722> pneumati <4151> eiper <1512> pneuma <4151> yeou <2316> oikei <3611> (5719) en <1722> umin <5213> ei <1487> de <1161> tiv <5100> pneuma <4151> cristou <5547> ouk <3756> ecei <2192> (5719) outov <3778> ouk <3756> estin <1510> (5748) autou <846>

8:10 ei <1487> de <1161> cristov <5547> en <1722> umin <5213> to <3588> men <3303> swma <4983> nekron <3498> dia <1223> amartian <266> to <3588> de <1161> pneuma <4151> zwh <2222> dia <1223> dikaiosunhn <1343>

8:11 ei <1487> de <1161> to <3588> pneuma <4151> tou <3588> egeirantov <1453> (5660) ton <3588> ihsoun <2424> ek <1537> nekrwn <3498> oikei <3611> (5719) en <1722> umin <5213> o <3588> egeirav <1453> (5660) ek <1537> nekrwn <3498> criston <5547> ihsoun <2424> zwopoihsei <2227> (5692) [kai] <2532> ta <3588> ynhta <2349> swmata <4983> umwn <5216> dia <1223> tou <3588> enoikountov <1774> (5723) autou <846> pneumatov <4151> en <1722> umin <5213>

8:12 ara <686> oun <3767> adelfoi <80> ofeiletai <3781> esmen <1510> (5748) ou <3756> th <3588> sarki <4561> tou <3588> kata <2596> sarka <4561> zhn <2198> (5721)

8:13 ei <1487> gar <1063> kata <2596> sarka <4561> zhte <2198> (5719) mellete <3195> (5719) apoynhskein <599> (5721) ei <1487> de <1161> pneumati <4151> tav <3588> praxeiv <4234> tou <3588> swmatov <4983> yanatoute <2289> (5719) zhsesye <2198> (5695)

8:14 osoi <3745> gar <1063> pneumati <4151> yeou <2316> agontai <71> (5743) outoi <3778> uioi <5207> yeou <2316> eisin <1510> (5748)

8:15 ou <3756> gar <1063> elabete <2983> (5627) pneuma <4151> douleiav <1397> palin <3825> eiv <1519> fobon <5401> alla <235> elabete <2983> (5627) pneuma <4151> uioyesiav <5206> en <1722> w <3739> krazomen <2896> (5719) abba <5> o <3588> pathr <3962>

8:16 auto <846> to <3588> pneuma <4151> summarturei <4828> (5719) tw <3588> pneumati <4151> hmwn <2257> oti <3754> esmen <1510> (5748) tekna <5043> yeou <2316>

8:17 ei <1487> de <1161> tekna <5043> kai <2532> klhronomoi <2818> klhronomoi <2818> men <3303> yeou <2316> sugklhronomoi <4789> de <1161> cristou <5547> eiper <1512> sumpascomen <4841> (5719) ina <2443> kai <2532> sundoxasywmen <4888> (5686)

8:18 logizomai <3049> (5736) gar <1063> oti <3754> ouk <3756> axia <514> ta <3588> payhmata <3804> tou <3588> nun <3568> kairou <2540> prov <4314> thn <3588> mellousan <3195> (5723) doxan <1391> apokalufyhnai <601> (5683) eiv <1519> hmav <2248>

8:19 h <3588> gar <1063> apokaradokia <603> thv <3588> ktisewv <2937> thn <3588> apokaluqin <602> twn <3588> uiwn <5207> tou <3588> yeou <2316> apekdecetai <553> (5736)

8:20 th <3588> gar <1063> mataiothti <3153> h <3588> ktisiv <2937> upetagh <5293> (5648) ouc <3756> ekousa <1635> alla <235> dia <1223> ton <3588> upotaxanta <5293> (5660) ef <1909> elpidi <1680>

8:21 oti <3754> kai <2532> auth <846> h <3588> ktisiv <2937> eleuyerwyhsetai <1659> (5701) apo <575> thv <3588> douleiav <1397> thv <3588> fyorav <5356> eiv <1519> thn <3588> eleuyerian <1657> thv <3588> doxhv <1391> twn <3588> teknwn <5043> tou <3588> yeou <2316>

8:22 oidamen <1492> (5758) gar <1063> oti <3754> pasa <3956> h <3588> ktisiv <2937> sustenazei <4959> (5719) kai <2532> sunwdinei <4944> (5719) acri <891> tou <3588> nun <3568>

8:23 ou <3756> monon <3440> de <1161> alla <235> kai <2532> autoi <846> thn <3588> aparchn <536> tou <3588> pneumatov <4151> econtev <2192> (5723) [hmeiv] <2249> kai <2532> autoi <846> en <1722> eautoiv <1438> stenazomen <4727> (5719) uioyesian <5206> apekdecomenoi <553> (5740) thn <3588> apolutrwsin <629> tou <3588> swmatov <4983> hmwn <2257>

8:24 th <3588> gar <1063> elpidi <1680> eswyhmen <4982> (5681) elpiv <1680> de <1161> blepomenh <991> (5746) ouk <3756> estin <1510> (5748) elpiv <1680> o <3739> gar <1063> blepei <991> (5719) tiv <5100> elpizei <1679> (5719)

8:25 ei <1487> de <1161> o <3739> ou <3756> blepomen <991> (5719) elpizomen <1679> (5719) di <1223> upomonhv <5281> apekdecomeya <553> (5736)

8:26 wsautwv <5615> de <1161> kai <2532> to <3588> pneuma <4151> sunantilambanetai <4878> (5736) th <3588> asyeneia <769> hmwn <2257> to <3588> gar <1063> ti <5101> proseuxwmeya <4336> (5667) kayo <2526> dei <1163> (5904) ouk <3756> oidamen <1492> (5758) alla <235> auto <846> to <3588> pneuma <4151> uperentugcanei <5241> (5719) stenagmoiv <4726> alalhtoiv <215>

8:27 o <3588> de <1161> eraunwn <2045> (5723) tav <3588> kardiav <2588> oiden <1492> (5758) ti <5101> to <3588> fronhma <5427> tou <3588> pneumatov <4151> oti <3754> kata <2596> yeon <2316> entugcanei <1793> (5719) uper <5228> agiwn <40>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org