NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 7:1-6

7:1 h <2228> agnoeite <50> (5719) adelfoi <80> ginwskousin <1097> (5723) gar <1063> nomon <3551> lalw <2980> (5719) oti <3754> o <3588> nomov <3551> kurieuei <2961> (5719) tou <3588> anyrwpou <444> ef <1909> oson <3745> cronon <5550> zh <2198> (5719)

7:2 h <3588> gar <1063> upandrov <5220> gunh <1135> tw <3588> zwnti <2198> (5723) andri <435> dedetai <1210> (5769) nomw <3551> ean <1437> de <1161> apoyanh <599> (5632) o <3588> anhr <435> kathrghtai <2673> (5769) apo <575> tou <3588> nomou <3551> tou <3588> androv <435>

7:3 ara <686> oun <3767> zwntov <2198> (5723) tou <3588> androv <435> moicaliv <3428> crhmatisei <5537> (5692) ean <1437> genhtai <1096> (5638) andri <435> eterw <2087> ean <1437> de <1161> apoyanh <599> (5632) o <3588> anhr <435> eleuyera <1658> estin <1510> (5748) apo <575> tou <3588> nomou <3551> tou <3588> mh <3361> einai <1510> (5750) authn <846> moicalida <3428> genomenhn <1096> (5637) andri <435> eterw <2087>

7:4 wste <5620> adelfoi <80> mou <3450> kai <2532> umeiv <5210> eyanatwyhte <2289> (5681) tw <3588> nomw <3551> dia <1223> tou <3588> swmatov <4983> tou <3588> cristou <5547> eiv <1519> to <3588> genesyai <1096> (5635) umav <5209> eterw <2087> tw <3588> ek <1537> nekrwn <3498> egeryenti <1453> (5685) ina <2443> karpoforhswmen <2592> (5661) tw <3588> yew <2316>

7:5 ote <3753> gar <1063> hmen <1510> (5713) en <1722> th <3588> sarki <4561> ta <3588> payhmata <3804> twn <3588> amartiwn <266> ta <3588> dia <1223> tou <3588> nomou <3551> enhrgeito <1754> (5710) en <1722> toiv <3588> melesin <3196> hmwn <2257> eiv <1519> to <3588> karpoforhsai <2592> (5658) tw <3588> yanatw <2288>

7:6 nuni <3570> de <1161> kathrghyhmen <2673> (5681) apo <575> tou <3588> nomou <3551> apoyanontev <599> (5631) en <1722> w <3739> kateicomeya <2722> (5712) wste <5620> douleuein <1398> (5721) [hmav] <2248> en <1722> kainothti <2538> pneumatov <4151> kai <2532> ou <3756> palaiothti <3821> grammatov <1121>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org