NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 6:1-7

6:1 ti <5101> oun <3767> eroumen <2046> (5692) epimenwmen <1961> (5725) th <3588> amartia <266> ina <2443> h <3588> cariv <5485> pleonash <4121> (5661)

6:2 mh <3361> genoito <1096> (5636) oitinev <3748> apeyanomen <599> (5627) th <3588> amartia <266> pwv <4459> eti <2089> zhsomen <2198> (5692) en <1722> auth <846>

6:3 h <2228> agnoeite <50> (5719) oti <3754> osoi <3745> ebaptisyhmen <907> (5681) eiv <1519> criston <5547> [ihsoun] <2424> eiv <1519> ton <3588> yanaton <2288> autou <846> ebaptisyhmen <907> (5681)

6:4 sunetafhmen <4916> (5648) oun <3767> autw <846> dia <1223> tou <3588> baptismatov <908> eiv <1519> ton <3588> yanaton <2288> ina <2443> wsper <5618> hgeryh <1453> (5681) cristov <5547> ek <1537> nekrwn <3498> dia <1223> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> patrov <3962> outwv <3779> kai <2532> hmeiv <2249> en <1722> kainothti <2538> zwhv <2222> peripathswmen <4043> (5661)

6:5 ei <1487> gar <1063> sumfutoi <4854> gegonamen <1096> (5754) tw <3588> omoiwmati <3667> tou <3588> yanatou <2288> autou <846> alla <235> kai <2532> thv <3588> anastasewv <386> esomeya <1510> (5704)

6:6 touto <5124> ginwskontev <1097> (5723) oti <3754> o <3588> palaiov <3820> hmwn <2257> anyrwpov <444> sunestaurwyh <4957> (5681) ina <2443> katarghyh <2673> (5686) to <3588> swma <4983> thv <3588> amartiav <266> tou <3588> mhketi <3371> douleuein <1398> (5721) hmav <2248> th <3588> amartia <266>

6:7 o <3588> gar <1063> apoyanwn <599> (5631) dedikaiwtai <1344> (5769) apo <575> thv <3588> amartiav <266>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org