NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 6:1-14

6:1 ti <5101> oun <3767> eroumen <2046> (5692) epimenwmen <1961> (5725) th <3588> amartia <266> ina <2443> h <3588> cariv <5485> pleonash <4121> (5661)

6:2 mh <3361> genoito <1096> (5636) oitinev <3748> apeyanomen <599> (5627) th <3588> amartia <266> pwv <4459> eti <2089> zhsomen <2198> (5692) en <1722> auth <846>

6:3 h <2228> agnoeite <50> (5719) oti <3754> osoi <3745> ebaptisyhmen <907> (5681) eiv <1519> criston <5547> [ihsoun] <2424> eiv <1519> ton <3588> yanaton <2288> autou <846> ebaptisyhmen <907> (5681)

6:4 sunetafhmen <4916> (5648) oun <3767> autw <846> dia <1223> tou <3588> baptismatov <908> eiv <1519> ton <3588> yanaton <2288> ina <2443> wsper <5618> hgeryh <1453> (5681) cristov <5547> ek <1537> nekrwn <3498> dia <1223> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> patrov <3962> outwv <3779> kai <2532> hmeiv <2249> en <1722> kainothti <2538> zwhv <2222> peripathswmen <4043> (5661)

6:5 ei <1487> gar <1063> sumfutoi <4854> gegonamen <1096> (5754) tw <3588> omoiwmati <3667> tou <3588> yanatou <2288> autou <846> alla <235> kai <2532> thv <3588> anastasewv <386> esomeya <1510> (5704)

6:6 touto <5124> ginwskontev <1097> (5723) oti <3754> o <3588> palaiov <3820> hmwn <2257> anyrwpov <444> sunestaurwyh <4957> (5681) ina <2443> katarghyh <2673> (5686) to <3588> swma <4983> thv <3588> amartiav <266> tou <3588> mhketi <3371> douleuein <1398> (5721) hmav <2248> th <3588> amartia <266>

6:7 o <3588> gar <1063> apoyanwn <599> (5631) dedikaiwtai <1344> (5769) apo <575> thv <3588> amartiav <266>

6:8 ei <1487> de <1161> apeyanomen <599> (5627) sun <4862> cristw <5547> pisteuomen <4100> (5719) oti <3754> kai <2532> suzhsomen <4800> (5692) autw <846>

6:9 eidotev <1492> (5761) oti <3754> cristov <5547> egeryeiv <1453> (5685) ek <1537> nekrwn <3498> ouketi <3765> apoynhskei <599> (5719) yanatov <2288> autou <846> ouketi <3765> kurieuei <2961> (5719)

6:10 o <3739> gar <1063> apeyanen <599> (5627) th <3588> amartia <266> apeyanen <599> (5627) efapax <2178> o <3739> de <1161> zh <2198> (5719) zh <2198> (5719) tw <3588> yew <2316>

6:11 outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210> logizesye <3049> (5737) eautouv <1438> einai <1510> (5750) nekrouv <3498> men <3303> th <3588> amartia <266> zwntav <2198> (5723) de <1161> tw <3588> yew <2316> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

6:12 mh <3361> oun <3767> basileuetw <936> (5720) h <3588> amartia <266> en <1722> tw <3588> ynhtw <2349> umwn <5216> swmati <4983> eiv <1519> to <3588> upakouein <5219> (5721) taiv <3588> epiyumiaiv <1939> autou <846>

6:13 mhde <3366> paristanete <3936> (5720) ta <3588> melh <3196> umwn <5216> opla <3696> adikiav <93> th <3588> amartia <266> alla <235> parasthsate <3936> (5657) eautouv <1438> tw <3588> yew <2316> wsei <5616> ek <1537> nekrwn <3498> zwntav <2198> (5723) kai <2532> ta <3588> melh <3196> umwn <5216> opla <3696> dikaiosunhv <1343> tw <3588> yew <2316>

6:14 amartia <266> gar <1063> umwn <5216> ou <3756> kurieusei <2961> (5692) ou <3756> gar <1063> este <1510> (5748) upo <5259> nomon <3551> alla <235> upo <5259> carin <5485>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org