NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 5:15

5:15 all <235> ouc <3756> wv <5613> to <3588> paraptwma <3900> outwv <3779> [kai] <2532> to <3588> carisma <5486> ei <1487> gar <1063> tw <3588> tou <3588> enov <1520> paraptwmati <3900> oi <3588> polloi <4183> apeyanon <599> (5627) pollw <4183> mallon <3123> h <3588> cariv <5485> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> h <3588> dwrea <1431> en <1722> cariti <5485> th <3588> tou <3588> enov <1520> anyrwpou <444> ihsou <2424> cristou <5547> eiv <1519> touv <3588> pollouv <4183> eperisseusen <4052> (5656)

Romans 5:17

5:17 ei <1487> gar <1063> tw <3588> tou <3588> enov <1520> paraptwmati <3900> o <3588> yanatov <2288> ebasileusen <936> (5656) dia <1223> tou <3588> enov <1520> pollw <4183> mallon <3123> oi <3588> thn <3588> perisseian <4050> thv <3588> caritov <5485> kai <2532> [thv <3588> dwreav] <1431> thv <3588> dikaiosunhv <1343> lambanontev <2983> (5723) en <1722> zwh <2222> basileusousin <936> (5692) dia <1223> tou <3588> enov <1520> ihsou <2424> cristou <5547>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org