NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 5:12-21

5:12 dia <1223> touto <5124> wsper <5618> di <1223> enov <1520> anyrwpou <444> h <3588> amartia <266> eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> eishlyen <1525> (5627) kai <2532> dia <1223> thv <3588> amartiav <266> o <3588> yanatov <2288> kai <2532> outwv <3779> eiv <1519> pantav <3956> anyrwpouv <444> o <3588> yanatov <2288> dihlyen <1330> (5627) ef <1909> w <3739> pantev <3956> hmarton <264> (5627)

5:13 acri <891> gar <1063> nomou <3551> amartia <266> hn <1510> (5713) en <1722> kosmw <2889> amartia <266> de <1161> ouk <3756> ellogatai <1677> (5743) mh <3361> ontov <1510> (5752) nomou <3551>

5:14 alla <235> ebasileusen <936> (5656) o <3588> yanatov <2288> apo <575> adam <76> mecri <3360> mwusewv <3475> kai <2532> epi <1909> touv <3588> mh <3361> amarthsantav <264> (5660) epi <1909> tw <3588> omoiwmati <3667> thv <3588> parabasewv <3847> adam <76> ov <3739> estin <1510> (5748) tupov <5179> tou <3588> mellontov <3195> (5723)

5:15 all <235> ouc <3756> wv <5613> to <3588> paraptwma <3900> outwv <3779> [kai] <2532> to <3588> carisma <5486> ei <1487> gar <1063> tw <3588> tou <3588> enov <1520> paraptwmati <3900> oi <3588> polloi <4183> apeyanon <599> (5627) pollw <4183> mallon <3123> h <3588> cariv <5485> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> h <3588> dwrea <1431> en <1722> cariti <5485> th <3588> tou <3588> enov <1520> anyrwpou <444> ihsou <2424> cristou <5547> eiv <1519> touv <3588> pollouv <4183> eperisseusen <4052> (5656)

5:16 kai <2532> ouc <3756> wv <5613> di <1223> enov <1520> amarthsantov <264> (5660) to <3588> dwrhma <1434> to <3588> men <3303> gar <1063> krima <2917> ex <1537> enov <1520> eiv <1519> katakrima <2631> to <3588> de <1161> carisma <5486> ek <1537> pollwn <4183> paraptwmatwn <3900> eiv <1519> dikaiwma <1345>

5:17 ei <1487> gar <1063> tw <3588> tou <3588> enov <1520> paraptwmati <3900> o <3588> yanatov <2288> ebasileusen <936> (5656) dia <1223> tou <3588> enov <1520> pollw <4183> mallon <3123> oi <3588> thn <3588> perisseian <4050> thv <3588> caritov <5485> kai <2532> [thv <3588> dwreav] <1431> thv <3588> dikaiosunhv <1343> lambanontev <2983> (5723) en <1722> zwh <2222> basileusousin <936> (5692) dia <1223> tou <3588> enov <1520> ihsou <2424> cristou <5547>

5:18 ara <686> oun <3767> wv <5613> di <1223> enov <1520> paraptwmatov <3900> eiv <1519> pantav <3956> anyrwpouv <444> eiv <1519> katakrima <2631> outwv <3779> kai <2532> di <1223> enov <1520> dikaiwmatov <1345> eiv <1519> pantav <3956> anyrwpouv <444> eiv <1519> dikaiwsin <1347> zwhv <2222>

5:19 wsper <5618> gar <1063> dia <1223> thv <3588> parakohv <3876> tou <3588> enov <1520> anyrwpou <444> amartwloi <268> katestayhsan <2525> (5681) oi <3588> polloi <4183> outwv <3779> kai <2532> dia <1223> thv <3588> upakohv <5218> tou <3588> enov <1520> dikaioi <1342> katastayhsontai <2525> (5701) oi <3588> polloi <4183>

5:20 nomov <3551> de <1161> pareishlyen <3922> (5627) ina <2443> pleonash <4121> (5661) to <3588> paraptwma <3900> ou <3757> de <1161> epleonasen <4121> (5656) h <3588> amartia <266> upereperisseusen <5248> (5656) h <3588> cariv <5485>

5:21 ina <2443> wsper <5618> ebasileusen <936> (5656) h <3588> amartia <266> en <1722> tw <3588> yanatw <2288> outwv <3779> kai <2532> h <3588> cariv <5485> basileush <936> (5661) dia <1223> dikaiosunhv <1343> eiv <1519> zwhn <2222> aiwnion <166> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org