NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 2:2-6

2:2 oidamen <1492> (5758) de <1161> oti <3754> to <3588> krima <2917> tou <3588> yeou <2316> estin <1510> (5748) kata <2596> alhyeian <225> epi <1909> touv <3588> ta <3588> toiauta <5108> prassontav <4238> (5723)

2:3 logizh <3049> (5736) de <1161> touto <5124> w <5599> anyrwpe <444> o <3588> krinwn <2919> (5723) touv <3588> ta <3588> toiauta <5108> prassontav <4238> (5723) kai <2532> poiwn <4160> (5723) auta <846> oti <3754> su <4771> ekfeuxh <1628> (5695) to <3588> krima <2917> tou <3588> yeou <2316>

2:4 h <2228> tou <3588> ploutou <4149> thv <3588> crhstothtov <5544> autou <846> kai <2532> thv <3588> anochv <463> kai <2532> thv <3588> makroyumiav <3115> katafroneiv <2706> (5719) agnown <50> (5723) oti <3754> to <3588> crhston <5543> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> metanoian <3341> se <4571> agei <71> (5719)

2:5 kata <2596> de <1161> thn <3588> sklhrothta <4643> sou <4675> kai <2532> ametanohton <279> kardian <2588> yhsaurizeiv <2343> (5719) seautw <4572> orghn <3709> en <1722> hmera <2250> orghv <3709> kai <2532> apokaluqewv <602> dikaiokrisiav <1341> tou <3588> yeou <2316>

2:6 ov <3739> apodwsei <591> (5692) ekastw <1538> kata <2596> ta <3588> erga <2041> autou <846>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org