NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 2:17-20

2:17 ei <1487> de <1161> su <4771> ioudaiov <2453> eponomazh <2028> (5743) kai <2532> epanapauh <1879> (5736) nomw <3551> kai <2532> kaucasai <2744> (5736) en <1722> yew <2316>

2:18 kai <2532> ginwskeiv <1097> (5719) to <3588> yelhma <2307> kai <2532> dokimazeiv <1381> (5719) ta <3588> diaferonta <1308> (5723) kathcoumenov <2727> (5746) ek <1537> tou <3588> nomou <3551>

2:19 pepoiyav <3982> (5754) te <5037> seauton <4572> odhgon <3595> einai <1510> (5750) tuflwn <5185> fwv <5457> twn <3588> en <1722> skotei <4655>

2:20 paideuthn <3810> afronwn <878> didaskalon <1320> nhpiwn <3516> econta <2192> (5723) thn <3588> morfwsin <3446> thv <3588> gnwsewv <1108> kai <2532> thv <3588> alhyeiav <225> en <1722> tw <3588> nomw <3551>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org