NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 1:5-7

1:5 di <1223> ou <3739> elabomen <2983> (5627) carin <5485> kai <2532> apostolhn <651> eiv <1519> upakohn <5218> pistewv <4102> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> eynesin <1484> uper <5228> tou <3588> onomatov <3686> autou <846>

1:6 en <1722> oiv <3739> este <1510> (5748) kai <2532> umeiv <5210> klhtoi <2822> ihsou <2424> cristou <5547>

1:7 pasin <3956> toiv <3588> ousin <1510> (5752) en <1722> rwmh <4516> agaphtoiv <27> yeou <2316> klhtoiv <2822> agioiv <40> cariv <5485> umin <5213> kai <2532> eirhnh <1515> apo <575> yeou <2316> patrov <3962> hmwn <2257> kai <2532> kuriou <2962> ihsou <2424> cristou <5547>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org