NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 1:16--8:39

1:16 ou <3756> gar <1063> epaiscunomai <1870> (5736) to <3588> euaggelion <2098> dunamiv <1411> gar <1063> yeou <2316> estin <1510> (5748) eiv <1519> swthrian <4991> panti <3956> tw <3588> pisteuonti <4100> (5723) ioudaiw <2453> te <5037> [prwton] <4412> kai <2532> ellhni <1672>

1:17 dikaiosunh <1343> gar <1063> yeou <2316> en <1722> autw <846> apokaluptetai <601> (5743) ek <1537> pistewv <4102> eiv <1519> pistin <4102> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) o <3588> de <1161> dikaiov <1342> ek <1537> pistewv <4102> zhsetai <2198> (5695)

1:18 apokaluptetai <601> (5743) gar <1063> orgh <3709> yeou <2316> ap <575> ouranou <3772> epi <1909> pasan <3956> asebeian <763> kai <2532> adikian <93> anyrwpwn <444> twn <3588> thn <3588> alhyeian <225> en <1722> adikia <93> katecontwn <2722> (5723)

1:19 dioti <1360> to <3588> gnwston <1110> tou <3588> yeou <2316> faneron <5318> estin <1510> (5748) en <1722> autoiv <846> o <3588> yeov <2316> gar <1063> autoiv <846> efanerwsen <5319> (5656)

1:20 ta <3588> gar <1063> aorata <517> autou <846> apo <575> ktisewv <2937> kosmou <2889> toiv <3588> poihmasin <4161> nooumena <3539> (5746) kayoratai <2529> (5743) h <3588> te <5037> aidiov <126> autou <846> dunamiv <1411> kai <2532> yeiothv <2305> eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) autouv <846> anapologhtouv <379>

1:21 dioti <1360> gnontev <1097> (5631) ton <3588> yeon <2316> ouc <3756> wv <5613> yeon <2316> edoxasan <1392> (5656) h <2228> hucaristhsan <2168> (5656) all <235> emataiwyhsan <3154> (5681) en <1722> toiv <3588> dialogismoiv <1261> autwn <846> kai <2532> eskotisyh <4654> (5681) h <3588> asunetov <801> autwn <846> kardia <2588>

1:22 faskontev <5335> (5723) einai <1510> (5750) sofoi <4680> emwranyhsan <3471> (5681)

1:23 kai <2532> hllaxan <236> (5656) thn <3588> doxan <1391> tou <3588> afyartou <862> yeou <2316> en <1722> omoiwmati <3667> eikonov <1504> fyartou <5349> anyrwpou <444> kai <2532> peteinwn <4071> kai <2532> tetrapodwn <5074> kai <2532> erpetwn <2062>

1:24 dio <1352> paredwken <3860> (5656) autouv <846> o <3588> yeov <2316> en <1722> taiv <3588> epiyumiaiv <1939> twn <3588> kardiwn <2588> autwn <846> eiv <1519> akayarsian <167> tou <3588> atimazesyai <818> (5729) ta <3588> swmata <4983> autwn <846> en <1722> autoiv <846>

1:25 oitinev <3748> methllaxan <3337> (5656) thn <3588> alhyeian <225> tou <3588> yeou <2316> en <1722> tw <3588> qeudei <5579> kai <2532> esebasyhsan <4573> (5662) kai <2532> elatreusan <3000> (5656) th <3588> ktisei <2937> para <3844> ton <3588> ktisanta <2936> (5660) ov <3739> estin <1510> (5748) euloghtov <2128> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> amhn <281>

1:26 dia <1223> touto <5124> paredwken <3860> (5656) autouv <846> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> payh <3806> atimiav <819> ai <3588> te <5037> gar <1063> yhleiai <2338> autwn <846> methllaxan <3337> (5656) thn <3588> fusikhn <5446> crhsin <5540> eiv <1519> thn <3588> para <3844> fusin <5449>

1:27 omoiwv <3668> te <5037> kai <2532> oi <3588> arsenev <730> afentev <863> (5631) thn <3588> fusikhn <5446> crhsin <5540> thv <3588> yhleiav <2338> exekauyhsan <1572> (5681) en <1722> th <3588> orexei <3715> autwn <846> eiv <1519> allhlouv <240> arsenev <730> en <1722> arsesin <730> thn <3588> aschmosunhn <808> katergazomenoi <2716> (5740) kai <2532> thn <3588> antimisyian <489> hn <3739> edei <1163> (5900) thv <3588> planhv <4106> autwn <846> en <1722> eautoiv <1438> apolambanontev <618> (5723)

1:28 kai <2532> kaywv <2531> ouk <3756> edokimasan <1381> (5656) ton <3588> yeon <2316> ecein <2192> (5721) en <1722> epignwsei <1922> paredwken <3860> (5656) autouv <846> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> adokimon <96> noun <3563> poiein <4160> (5721) ta <3588> mh <3361> kayhkonta <2520> (5901)

1:29 peplhrwmenouv <4137> (5772) pash <3956> adikia <93> ponhria <4189> pleonexia <4124> kakia <2549> mestouv <3324> fyonou <5355> fonou <5408> eridov <2054> dolou <1388> kakohyeiav <2550> qiyuristav <5588>

1:30 katalalouv <2637> yeostugeiv <2319> ubristav <5197> uperhfanouv <5244> alazonav <213> efeuretav <2182> kakwn <2556> goneusin <1118> apeiyeiv <545>

1:31 asunetouv <801> asunyetouv <802> astorgouv <794> anelehmonav <415>

1:32 oitinev <3748> to <3588> dikaiwma <1345> tou <3588> yeou <2316> epignontev <1921> (5631) oti <3754> oi <3588> ta <3588> toiauta <5108> prassontev <4238> (5723) axioi <514> yanatou <2288> eisin <1510> (5748) ou <3756> monon <3440> auta <846> poiousin <4160> (5719) alla <235> kai <2532> suneudokousin <4909> (5719) toiv <3588> prassousin <4238> (5723)

2:1 dio <1352> anapologhtov <379> ei <1510> (5748) w <5599> anyrwpe <444> pav <3956> o <3588> krinwn <2919> (5723) en <1722> w <3739> gar <1063> krineiv <2919> (5719) ton <3588> eteron <2087> seauton <4572> katakrineiv <2632> (5719) ta <3588> gar <1063> auta <846> prasseiv <4238> (5719) o <3588> krinwn <2919> (5723)

2:2 oidamen <1492> (5758) de <1161> oti <3754> to <3588> krima <2917> tou <3588> yeou <2316> estin <1510> (5748) kata <2596> alhyeian <225> epi <1909> touv <3588> ta <3588> toiauta <5108> prassontav <4238> (5723)

2:3 logizh <3049> (5736) de <1161> touto <5124> w <5599> anyrwpe <444> o <3588> krinwn <2919> (5723) touv <3588> ta <3588> toiauta <5108> prassontav <4238> (5723) kai <2532> poiwn <4160> (5723) auta <846> oti <3754> su <4771> ekfeuxh <1628> (5695) to <3588> krima <2917> tou <3588> yeou <2316>

2:4 h <2228> tou <3588> ploutou <4149> thv <3588> crhstothtov <5544> autou <846> kai <2532> thv <3588> anochv <463> kai <2532> thv <3588> makroyumiav <3115> katafroneiv <2706> (5719) agnown <50> (5723) oti <3754> to <3588> crhston <5543> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> metanoian <3341> se <4571> agei <71> (5719)

2:5 kata <2596> de <1161> thn <3588> sklhrothta <4643> sou <4675> kai <2532> ametanohton <279> kardian <2588> yhsaurizeiv <2343> (5719) seautw <4572> orghn <3709> en <1722> hmera <2250> orghv <3709> kai <2532> apokaluqewv <602> dikaiokrisiav <1341> tou <3588> yeou <2316>

2:6 ov <3739> apodwsei <591> (5692) ekastw <1538> kata <2596> ta <3588> erga <2041> autou <846>

2:7 toiv <3588> men <3303> kay <2596> upomonhn <5281> ergou <2041> agayou <18> doxan <1391> kai <2532> timhn <5092> kai <2532> afyarsian <861> zhtousin <2212> (5723) zwhn <2222> aiwnion <166>

2:8 toiv <3588> de <1161> ex <1537> eriyeiav <2052> kai <2532> apeiyousin <544> (5723) th <3588> alhyeia <225> peiyomenoiv <3982> (5734) de <1161> th <3588> adikia <93> orgh <3709> kai <2532> yumov <2372>

2:9 yliqiv <2347> kai <2532> stenocwria <4730> epi <1909> pasan <3956> quchn <5590> anyrwpou <444> tou <3588> katergazomenou <2716> (5740) to <3588> kakon <2556> ioudaiou <2453> te <5037> prwton <4412> kai <2532> ellhnov <1672>

2:10 doxa <1391> de <1161> kai <2532> timh <5092> kai <2532> eirhnh <1515> panti <3956> tw <3588> ergazomenw <2038> (5740) to <3588> agayon <18> ioudaiw <2453> te <5037> prwton <4412> kai <2532> ellhni <1672>

2:11 ou <3756> gar <1063> estin <1510> (5748) proswpolhmqia <4382> para <3844> tw <3588> yew <2316>

2:12 osoi <3745> gar <1063> anomwv <460> hmarton <264> (5627) anomwv <460> kai <2532> apolountai <622> (5698) kai <2532> osoi <3745> en <1722> nomw <3551> hmarton <264> (5627) dia <1223> nomou <3551> kriyhsontai <2919> (5701)

2:13 ou <3756> gar <1063> oi <3588> akroatai <202> nomou <3551> dikaioi <1342> para <3844> [tw] <3588> yew <2316> all <235> oi <3588> poihtai <4163> nomou <3551> dikaiwyhsontai <1344> (5701)

2:14 otan <3752> gar <1063> eynh <1484> ta <3588> mh <3361> nomon <3551> econta <2192> (5723) fusei <5449> ta <3588> tou <3588> nomou <3551> poiwsin <4160> (5725) outoi <3778> nomon <3551> mh <3361> econtev <2192> (5723) eautoiv <1438> eisin <1510> (5748) nomov <3551>

2:15 oitinev <3748> endeiknuntai <1731> (5731) to <3588> ergon <2041> tou <3588> nomou <3551> grapton <1123> en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> autwn <846> summarturoushv <4828> (5723) autwn <846> thv <3588> suneidhsewv <4893> kai <2532> metaxu <3342> allhlwn <240> twn <3588> logismwn <3053> kathgorountwn <2723> (5723) h <2228> kai <2532> apologoumenwn <626> (5740)

2:16 en <1722> h <3739> hmera <2250> krinei <2919> (5692) <2919> (5719) o <3588> yeov <2316> ta <3588> krupta <2927> twn <3588> anyrwpwn <444> kata <2596> to <3588> euaggelion <2098> mou <3450> dia <1223> cristou <5547> ihsou <2424>

2:17 ei <1487> de <1161> su <4771> ioudaiov <2453> eponomazh <2028> (5743) kai <2532> epanapauh <1879> (5736) nomw <3551> kai <2532> kaucasai <2744> (5736) en <1722> yew <2316>

2:18 kai <2532> ginwskeiv <1097> (5719) to <3588> yelhma <2307> kai <2532> dokimazeiv <1381> (5719) ta <3588> diaferonta <1308> (5723) kathcoumenov <2727> (5746) ek <1537> tou <3588> nomou <3551>

2:19 pepoiyav <3982> (5754) te <5037> seauton <4572> odhgon <3595> einai <1510> (5750) tuflwn <5185> fwv <5457> twn <3588> en <1722> skotei <4655>

2:20 paideuthn <3810> afronwn <878> didaskalon <1320> nhpiwn <3516> econta <2192> (5723) thn <3588> morfwsin <3446> thv <3588> gnwsewv <1108> kai <2532> thv <3588> alhyeiav <225> en <1722> tw <3588> nomw <3551>

2:21 o <3588> oun <3767> didaskwn <1321> (5723) eteron <2087> seauton <4572> ou <3756> didaskeiv <1321> (5719) o <3588> khrusswn <2784> (5723) mh <3361> kleptein <2813> (5721) klepteiv <2813> (5719)

2:22 o <3588> legwn <3004> (5723) mh <3361> moiceuein <3431> (5721) moiceueiv <3431> (5719) o <3588> bdelussomenov <948> (5740) ta <3588> eidwla <1497> ierosuleiv <2416> (5719)

2:23 ov <3739> en <1722> nomw <3551> kaucasai <2744> (5736) dia <1223> thv <3588> parabasewv <3847> tou <3588> nomou <3551> ton <3588> yeon <2316> atimazeiv <818> (5719)

2:24 to <3588> gar <1063> onoma <3686> tou <3588> yeou <2316> di <1223> umav <5209> blasfhmeitai <987> (5743) en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769)

2:25 peritomh <4061> men <3303> gar <1063> wfelei <5623> (5719) ean <1437> nomon <3551> prasshv <4238> (5725) ean <1437> de <1161> parabathv <3848> nomou <3551> hv <1510> (5753) h <3588> peritomh <4061> sou <4675> akrobustia <203> gegonen <1096> (5754)

2:26 ean <1437> oun <3767> h <3588> akrobustia <203> ta <3588> dikaiwmata <1345> tou <3588> nomou <3551> fulassh <5442> (5725) ouc <3756> h <3588> akrobustia <203> autou <846> eiv <1519> peritomhn <4061> logisyhsetai <3049> (5701)

2:27 kai <2532> krinei <2919> (5692) h <3588> ek <1537> fusewv <5449> akrobustia <203> ton <3588> nomon <3551> telousa <5055> (5723) se <4571> ton <3588> dia <1223> grammatov <1121> kai <2532> peritomhv <4061> parabathn <3848> nomou <3551>

2:28 ou <3756> gar <1063> o <3588> en <1722> tw <3588> fanerw <5318> ioudaiov <2453> estin <1510> (5748) oude <3761> h <3588> en <1722> tw <3588> fanerw <5318> en <1722> sarki <4561> peritomh <4061>

2:29 all <235> o <3588> en <1722> tw <3588> kruptw <2927> ioudaiov <2453> kai <2532> peritomh <4061> kardiav <2588> en <1722> pneumati <4151> ou <3756> grammati <1121> ou <3739> o <3588> epainov <1868> ouk <3756> ex <1537> anyrwpwn <444> all <235> ek <1537> tou <3588> yeou <2316>

3:1 ti <5101> oun <3767> to <3588> perisson <4053> tou <3588> ioudaiou <2453> h <2228> tiv <5101> h <3588> wfeleia <5622> thv <3588> peritomhv <4061>

3:2 polu <4183> kata <2596> panta <3956> tropon <5158> prwton <4412> men <3303> [gar] <1063> oti <3754> episteuyhsan <4100> (5681) ta <3588> logia <3051> tou <3588> yeou <2316>

3:3 ti <5101> gar <1063> ei <1487> hpisthsan <569> (5656) tinev <5100> mh <3361> h <3588> apistia <570> autwn <846> thn <3588> pistin <4102> tou <3588> yeou <2316> katarghsei <2673> (5692)

3:4 mh <3361> genoito <1096> (5636) ginesyw <1096> (5737) de <1161> o <3588> yeov <2316> alhyhv <227> pav <3956> de <1161> anyrwpov <444> qeusthv <5583> kayaper <2509> gegraptai <1125> (5769) opwv <3704> an <302> dikaiwyhv <1344> (5686) en <1722> toiv <3588> logoiv <3056> sou <4675> kai <2532> nikhseiv <3528> (5692) en <1722> tw <3588> krinesyai <2919> (5745) se <4571>

3:5 ei <1487> de <1161> h <3588> adikia <93> hmwn <2257> yeou <2316> dikaiosunhn <1343> sunisthsin <4921> (5719) ti <5101> eroumen <2046> (5692) mh <3361> adikov <94> o <3588> yeov <2316> o <3588> epiferwn <2018> (5723) thn <3588> orghn <3709> kata <2596> anyrwpon <444> legw <3004> (5719)

3:6 mh <3361> genoito <1096> (5636) epei <1893> pwv <4459> krinei <2919> (5692) <2919> (5719) o <3588> yeov <2316> ton <3588> kosmon <2889>

3:7 ei <1487> de <1161> h <3588> alhyeia <225> tou <3588> yeou <2316> en <1722> tw <3588> emw <1699> qeusmati <5582> eperisseusen <4052> (5656) eiv <1519> thn <3588> doxan <1391> autou <846> ti <5101> eti <2089> kagw <2504> wv <5613> amartwlov <268> krinomai <2919> (5743)

3:8 kai <2532> mh <3361> kaywv <2531> blasfhmoumeya <987> (5743) [kai] <2532> kaywv <2531> fasin <5346> (5748) tinev <5100> hmav <2248> legein <3004> (5721) oti <3754> poihswmen <4160> (5661) ta <3588> kaka <2556> ina <2443> elyh <2064> (5632) ta <3588> agaya <18> wn <3739> to <3588> krima <2917> endikon <1738> estin <1510> (5748)

3:9 ti <5101> oun <3767> proecomeya <4284> (5736) ou <3756> pantwv <3843> prohtiasameya <4256> (5662) gar <1063> ioudaiouv <2453> te <5037> kai <2532> ellhnav <1672> pantav <3956> uf <5259> amartian <266> einai <1510> (5750)

3:10 kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) oti <3754> ouk <3756> estin <1510> (5748) dikaiov <1342> oude <3761> eiv <1520>

3:11 ouk <3756> estin <1510> (5748) suniwn <4920> (5723) ouk <3756> estin <1510> (5748) ekzhtwn <1567> (5723) ton <3588> yeon <2316>

3:12 pantev <3956> exeklinan <1578> (5656) ama <260> hcrewyhsan <889> (5681) ouk <3756> estin <1510> (5748) poiwn <4160> (5723) crhstothta <5544> ouk <3756> estin <1510> (5748) ewv <2193> enov <1520>

3:13 tafov <5028> anewgmenov <455> (5772) o <3588> larugx <2995> autwn <846> taiv <3588> glwssaiv <1100> autwn <846> edoliousan <1387> (5707) iov <2447> aspidwn <785> upo <5259> ta <3588> ceilh <5491> autwn <846>

3:14 wn <3739> to <3588> stoma <4750> arav <685> kai <2532> pikriav <4088> gemei <1073> (5719)

3:15 oxeiv <3691> oi <3588> podev <4228> autwn <846> ekceai <1632> (5658) aima <129>

3:16 suntrimma <4938> kai <2532> talaipwria <5004> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> autwn <846>

3:17 kai <2532> odon <3598> eirhnhv <1515> ouk <3756> egnwsan <1097> (5627)

3:18 ouk <3756> estin <1510> (5748) fobov <5401> yeou <2316> apenanti <561> twn <3588> ofyalmwn <3788> autwn <846>

3:19 oidamen <1492> (5758) de <1161> oti <3754> osa <3745> o <3588> nomov <3551> legei <3004> (5719) toiv <3588> en <1722> tw <3588> nomw <3551> lalei <2980> (5719) ina <2443> pan <3956> stoma <4750> fragh <5420> (5652) kai <2532> upodikov <5267> genhtai <1096> (5638) pav <3956> o <3588> kosmov <2889> tw <3588> yew <2316>

3:20 dioti <1360> ex <1537> ergwn <2041> nomou <3551> ou <3756> dikaiwyhsetai <1344> (5701) pasa <3956> sarx <4561> enwpion <1799> autou <846> dia <1223> gar <1063> nomou <3551> epignwsiv <1922> amartiav <266>

3:21 nuni <3570> de <1161> cwriv <5565> nomou <3551> dikaiosunh <1343> yeou <2316> pefanerwtai <5319> (5769) marturoumenh <3140> (5746) upo <5259> tou <3588> nomou <3551> kai <2532> twn <3588> profhtwn <4396>

3:22 dikaiosunh <1343> de <1161> yeou <2316> dia <1223> pistewv <4102> [ihsou] <2424> cristou <5547> eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> pisteuontav <4100> (5723) ou <3756> gar <1063> estin <1510> (5748) diastolh <1293>

3:23 pantev <3956> gar <1063> hmarton <264> (5627) kai <2532> usterountai <5302> (5743) thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> yeou <2316>

3:24 dikaioumenoi <1344> (5746) dwrean <1432> th <3588> autou <846> cariti <5485> dia <1223> thv <3588> apolutrwsewv <629> thv <3588> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

3:25 on <3739> proeyeto <4388> (5639) o <3588> yeov <2316> ilasthrion <2435> dia <1223> pistewv <4102> en <1722> tw <3588> autou <846> aimati <129> eiv <1519> endeixin <1732> thv <3588> dikaiosunhv <1343> autou <846> dia <1223> thn <3588> paresin <3929> twn <3588> progegonotwn <4266> (5761) amarthmatwn <265>

3:26 en <1722> th <3588> anoch <463> tou <3588> yeou <2316> prov <4314> thn <3588> endeixin <1732> thv <3588> dikaiosunhv <1343> autou <846> en <1722> tw <3588> nun <3568> kairw <2540> eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) auton <846> dikaion <1342> kai <2532> dikaiounta <1344> (5723) ton <3588> ek <1537> pistewv <4102> ihsou <2424>

3:27 pou <4226> oun <3767> h <3588> kauchsiv <2746> exekleisyh <1576> (5681) dia <1223> poiou <4169> nomou <3551> twn <3588> ergwn <2041> ouci <3780> alla <235> dia <1223> nomou <3551> pistewv <4102>

3:28 logizomeya <3049> (5736) gar <1063> dikaiousyai <1344> (5745) pistei <4102> anyrwpon <444> cwriv <5565> ergwn <2041> nomou <3551>

3:29 h <2228> ioudaiwn <2453> o <3588> yeov <2316> monon <3440> ouci <3780> kai <2532> eynwn <1484> nai <3483> kai <2532> eynwn <1484>

3:30 eiper <1512> eiv <1520> o <3588> yeov <2316> ov <3739> dikaiwsei <1344> (5692) peritomhn <4061> ek <1537> pistewv <4102> kai <2532> akrobustian <203> dia <1223> thv <3588> pistewv <4102>

3:31 nomon <3551> oun <3767> katargoumen <2673> (5719) dia <1223> thv <3588> pistewv <4102> mh <3361> genoito <1096> (5636) alla <235> nomon <3551> istanomen <2476> (5719)

4:1 ti <5101> oun <3767> eroumen <2046> (5692) abraam <11> ton <3588> propatora <3962> hmwn <2257> kata <2596> sarka <4561>

4:2 ei <1487> gar <1063> abraam <11> ex <1537> ergwn <2041> edikaiwyh <1344> (5681) ecei <2192> (5719) kauchma <2745> all <235> ou <3756> prov <4314> yeon <2316>

4:3 ti <5101> gar <1063> h <3588> grafh <1124> legei <3004> (5719) episteusen <4100> (5656) de <1161> abraam <11> tw <3588> yew <2316> kai <2532> elogisyh <3049> (5681) autw <846> eiv <1519> dikaiosunhn <1343>

4:4 tw <3588> de <1161> ergazomenw <2038> (5740) o <3588> misyov <3408> ou <3756> logizetai <3049> (5736) kata <2596> carin <5485> alla <235> kata <2596> ofeilhma <3783>

4:5 tw <3588> de <1161> mh <3361> ergazomenw <2038> (5740) pisteuonti <4100> (5723) de <1161> epi <1909> ton <3588> dikaiounta <1344> (5723) ton <3588> asebh <765> logizetai <3049> (5736) h <3588> pistiv <4102> autou <846> eiv <1519> dikaiosunhn <1343>

4:6 kayaper <2509> kai <2532> dauid <1138> legei <3004> (5719) ton <3588> makarismon <3108> tou <3588> anyrwpou <444> w <3739> o <3588> yeov <2316> logizetai <3049> (5736) dikaiosunhn <1343> cwriv <5565> ergwn <2041>

4:7 makarioi <3107> wn <3739> afeyhsan <863> (5681) ai <3588> anomiai <458> kai <2532> wn <3739> epekalufyhsan <1943> (5681) ai <3588> amartiai <266>

4:8 makariov <3107> anhr <435> ou <3756> ou <3756> mh <3361> logishtai <3049> (5667) kuriov <2962> amartian <266>

4:9 o <3588> makarismov <3108> oun <3767> outov <3778> epi <1909> thn <3588> peritomhn <4061> h <2228> kai <2532> epi <1909> thn <3588> akrobustian <203> legomen <3004> (5719) gar <1063> elogisyh <3049> (5681) tw <3588> abraam <11> h <3588> pistiv <4102> eiv <1519> dikaiosunhn <1343>

4:10 pwv <4459> oun <3767> elogisyh <3049> (5681) en <1722> peritomh <4061> onti <1510> (5752) h <2228> en <1722> akrobustia <203> ouk <3756> en <1722> peritomh <4061> all <235> en <1722> akrobustia <203>

4:11 kai <2532> shmeion <4592> elaben <2983> (5627) peritomhv <4061> sfragida <4973> thv <3588> dikaiosunhv <1343> thv <3588> pistewv <4102> thv <3588> en <1722> th <3588> akrobustia <203> eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) auton <846> patera <3962> pantwn <3956> twn <3588> pisteuontwn <4100> (5723) di <1223> akrobustiav <203> eiv <1519> to <3588> logisyhnai <3049> (5683) autoiv <846> [thn] <3588> dikaiosunhn <1343>

4:12 kai <2532> patera <3962> peritomhv <4061> toiv <3588> ouk <3756> ek <1537> peritomhv <4061> monon <3440> alla <235> kai <2532> toiv <3588> stoicousin <4748> (5723) toiv <3588> icnesin <2487> thv <3588> en <1722> akrobustia <203> pistewv <4102> tou <3588> patrov <3962> hmwn <2257> abraam <11>

4:13 ou <3756> gar <1063> dia <1223> nomou <3551> h <3588> epaggelia <1860> tw <3588> abraam <11> h <2228> tw <3588> spermati <4690> autou <846> to <3588> klhronomon <2818> auton <846> einai <1510> (5750) kosmou <2889> alla <235> dia <1223> dikaiosunhv <1343> pistewv <4102>

4:14 ei <1487> gar <1063> oi <3588> ek <1537> nomou <3551> klhronomoi <2818> kekenwtai <2758> (5769) h <3588> pistiv <4102> kai <2532> kathrghtai <2673> (5769) h <3588> epaggelia <1860>

4:15 o <3588> gar <1063> nomov <3551> orghn <3709> katergazetai <2716> (5736) ou <3757> de <1161> ouk <3756> estin <1510> (5748) nomov <3551> oude <3761> parabasiv <3847>

4:16 dia <1223> touto <5124> ek <1537> pistewv <4102> ina <2443> kata <2596> carin <5485> eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) bebaian <949> thn <3588> epaggelian <1860> panti <3956> tw <3588> spermati <4690> ou <3756> tw <3588> ek <1537> tou <3588> nomou <3551> monon <3440> alla <235> kai <2532> tw <3588> ek <1537> pistewv <4102> abraam <11> ov <3739> estin <1510> (5748) pathr <3962> pantwn <3956> hmwn <2257>

4:17 kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) oti <3754> patera <3962> pollwn <4183> eynwn <1484> teyeika <5087> (5758) se <4571> katenanti <2713> ou <3739> episteusen <4100> (5656) yeou <2316> tou <3588> zwopoiountov <2227> (5723) touv <3588> nekrouv <3498> kai <2532> kalountov <2564> (5723) ta <3588> mh <3361> onta <1510> (5752) wv <5613> onta <1510> (5752)

4:18 ov <3739> par <3844> elpida <1680> ep <1909> elpidi <1680> episteusen <4100> (5656) eiv <1519> to <3588> genesyai <1096> (5635) auton <846> patera <3962> pollwn <4183> eynwn <1484> kata <2596> to <3588> eirhmenon <2046> (5772) outwv <3779> estai <1510> (5704) to <3588> sperma <4690> sou <4675>

4:19 kai <2532> mh <3361> asyenhsav <770> (5660) th <3588> pistei <4102> katenohsen <2657> (5656) to <3588> eautou <1438> swma <4983> [hdh] <2235> nenekrwmenon <3499> (5772) ekatontaethv <1541> pou <4225> uparcwn <5225> (5723) kai <2532> thn <3588> nekrwsin <3500> thv <3588> mhtrav <3388> sarrav <4564>

4:20 eiv <1519> de <1161> thn <3588> epaggelian <1860> tou <3588> yeou <2316> ou <3756> diekriyh <1252> (5681) th <3588> apistia <570> all <235> enedunamwyh <1743> (5681) th <3588> pistei <4102> douv <1325> (5631) doxan <1391> tw <3588> yew <2316>

4:21 kai <2532> plhroforhyeiv <4135> (5685) oti <3754> o <3739> ephggeltai <1861> (5766) dunatov <1415> estin <1510> (5748) kai <2532> poihsai <4160> (5658)

4:22 dio <1352> [kai] <2532> elogisyh <3049> (5681) autw <846> eiv <1519> dikaiosunhn <1343>

4:23 ouk <3756> egrafh <1125> (5648) de <1161> di <1223> auton <846> monon <3440> oti <3754> elogisyh <3049> (5681) autw <846>

4:24 alla <235> kai <2532> di <1223> hmav <2248> oiv <3739> mellei <3195> (5719) logizesyai <3049> (5745) toiv <3588> pisteuousin <4100> (5723) epi <1909> ton <3588> egeiranta <1453> (5660) ihsoun <2424> ton <3588> kurion <2962> hmwn <2257> ek <1537> nekrwn <3498>

4:25 ov <3739> paredoyh <3860> (5681) dia <1223> ta <3588> paraptwmata <3900> hmwn <2257> kai <2532> hgeryh <1453> (5681) dia <1223> thn <3588> dikaiwsin <1347> hmwn <2257>

5:1 dikaiwyentev <1344> (5685) oun <3767> ek <1537> pistewv <4102> eirhnhn <1515> ecwmen <2192> (5725) prov <4314> ton <3588> yeon <2316> dia <1223> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547>

5:2 di <1223> ou <3739> kai <2532> thn <3588> prosagwghn <4318> eschkamen <2192> (5758) [th <3588> pistei] <4102> eiv <1519> thn <3588> carin <5485> tauthn <3778> en <1722> h <3739> esthkamen <2476> (5758) kai <2532> kaucwmeya <2744> (5736) ep <1909> elpidi <1680> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> yeou <2316>

5:3 ou <3756> monon <3440> de <1161> alla <235> kai <2532> kaucwmeya <2744> (5736) en <1722> taiv <3588> yliqesin <2347> eidotev <1492> (5761) oti <3754> h <3588> yliqiv <2347> upomonhn <5281> katergazetai <2716> (5736)

5:4 h <3588> de <1161> upomonh <5281> dokimhn <1382> h <3588> de <1161> dokimh <1382> elpida <1680>

5:5 h <3588> de <1161> elpiv <1680> ou <3756> kataiscunei <2617> (5719) oti <3754> h <3588> agaph <26> tou <3588> yeou <2316> ekkecutai <1632> (5769) en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> hmwn <2257> dia <1223> pneumatov <4151> agiou <40> tou <3588> doyentov <1325> (5685) hmin <2254>

5:6 ei <1487> ge <1065> cristov <5547> ontwn <1510> (5752) hmwn <2257> asyenwn <772> eti <2089> kata <2596> kairon <2540> uper <5228> asebwn <765> apeyanen <599> (5627)

5:7 moliv <3433> gar <1063> uper <5228> dikaiou <1342> tiv <5100> apoyaneitai <599> (5695) uper <5228> gar <1063> tou <3588> agayou <18> taca <5029> tiv <5100> kai <2532> tolma <5111> (5719) apoyanein <599> (5629)

5:8 sunisthsin <4921> (5719) de <1161> thn <3588> eautou <1438> agaphn <26> eiv <1519> hmav <2248> o <3588> yeov <2316> oti <3754> eti <2089> amartwlwn <268> ontwn <1510> (5752) hmwn <2257> cristov <5547> uper <5228> hmwn <2257> apeyanen <599> (5627)

5:9 pollw <4183> oun <3767> mallon <3123> dikaiwyentev <1344> (5685) nun <3568> en <1722> tw <3588> aimati <129> autou <846> swyhsomeya <4982> (5701) di <1223> autou <846> apo <575> thv <3588> orghv <3709>

5:10 ei <1487> gar <1063> ecyroi <2190> ontev <1510> (5752) kathllaghmen <2644> (5648) tw <3588> yew <2316> dia <1223> tou <3588> yanatou <2288> tou <3588> uiou <5207> autou <846> pollw <4183> mallon <3123> katallagentev <2644> (5651) swyhsomeya <4982> (5701) en <1722> th <3588> zwh <2222> autou <846>

5:11 ou <3756> monon <3440> de <1161> alla <235> kai <2532> kaucwmenoi <2744> (5740) en <1722> tw <3588> yew <2316> dia <1223> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> [cristou] <5547> di <1223> ou <3739> nun <3568> thn <3588> katallaghn <2643> elabomen <2983> (5627)

5:12 dia <1223> touto <5124> wsper <5618> di <1223> enov <1520> anyrwpou <444> h <3588> amartia <266> eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> eishlyen <1525> (5627) kai <2532> dia <1223> thv <3588> amartiav <266> o <3588> yanatov <2288> kai <2532> outwv <3779> eiv <1519> pantav <3956> anyrwpouv <444> o <3588> yanatov <2288> dihlyen <1330> (5627) ef <1909> w <3739> pantev <3956> hmarton <264> (5627)

5:13 acri <891> gar <1063> nomou <3551> amartia <266> hn <1510> (5713) en <1722> kosmw <2889> amartia <266> de <1161> ouk <3756> ellogatai <1677> (5743) mh <3361> ontov <1510> (5752) nomou <3551>

5:14 alla <235> ebasileusen <936> (5656) o <3588> yanatov <2288> apo <575> adam <76> mecri <3360> mwusewv <3475> kai <2532> epi <1909> touv <3588> mh <3361> amarthsantav <264> (5660) epi <1909> tw <3588> omoiwmati <3667> thv <3588> parabasewv <3847> adam <76> ov <3739> estin <1510> (5748) tupov <5179> tou <3588> mellontov <3195> (5723)

5:15 all <235> ouc <3756> wv <5613> to <3588> paraptwma <3900> outwv <3779> [kai] <2532> to <3588> carisma <5486> ei <1487> gar <1063> tw <3588> tou <3588> enov <1520> paraptwmati <3900> oi <3588> polloi <4183> apeyanon <599> (5627) pollw <4183> mallon <3123> h <3588> cariv <5485> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> h <3588> dwrea <1431> en <1722> cariti <5485> th <3588> tou <3588> enov <1520> anyrwpou <444> ihsou <2424> cristou <5547> eiv <1519> touv <3588> pollouv <4183> eperisseusen <4052> (5656)

5:16 kai <2532> ouc <3756> wv <5613> di <1223> enov <1520> amarthsantov <264> (5660) to <3588> dwrhma <1434> to <3588> men <3303> gar <1063> krima <2917> ex <1537> enov <1520> eiv <1519> katakrima <2631> to <3588> de <1161> carisma <5486> ek <1537> pollwn <4183> paraptwmatwn <3900> eiv <1519> dikaiwma <1345>

5:17 ei <1487> gar <1063> tw <3588> tou <3588> enov <1520> paraptwmati <3900> o <3588> yanatov <2288> ebasileusen <936> (5656) dia <1223> tou <3588> enov <1520> pollw <4183> mallon <3123> oi <3588> thn <3588> perisseian <4050> thv <3588> caritov <5485> kai <2532> [thv <3588> dwreav] <1431> thv <3588> dikaiosunhv <1343> lambanontev <2983> (5723) en <1722> zwh <2222> basileusousin <936> (5692) dia <1223> tou <3588> enov <1520> ihsou <2424> cristou <5547>

5:18 ara <686> oun <3767> wv <5613> di <1223> enov <1520> paraptwmatov <3900> eiv <1519> pantav <3956> anyrwpouv <444> eiv <1519> katakrima <2631> outwv <3779> kai <2532> di <1223> enov <1520> dikaiwmatov <1345> eiv <1519> pantav <3956> anyrwpouv <444> eiv <1519> dikaiwsin <1347> zwhv <2222>

5:19 wsper <5618> gar <1063> dia <1223> thv <3588> parakohv <3876> tou <3588> enov <1520> anyrwpou <444> amartwloi <268> katestayhsan <2525> (5681) oi <3588> polloi <4183> outwv <3779> kai <2532> dia <1223> thv <3588> upakohv <5218> tou <3588> enov <1520> dikaioi <1342> katastayhsontai <2525> (5701) oi <3588> polloi <4183>

5:20 nomov <3551> de <1161> pareishlyen <3922> (5627) ina <2443> pleonash <4121> (5661) to <3588> paraptwma <3900> ou <3757> de <1161> epleonasen <4121> (5656) h <3588> amartia <266> upereperisseusen <5248> (5656) h <3588> cariv <5485>

5:21 ina <2443> wsper <5618> ebasileusen <936> (5656) h <3588> amartia <266> en <1722> tw <3588> yanatw <2288> outwv <3779> kai <2532> h <3588> cariv <5485> basileush <936> (5661) dia <1223> dikaiosunhv <1343> eiv <1519> zwhn <2222> aiwnion <166> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257>

6:1 ti <5101> oun <3767> eroumen <2046> (5692) epimenwmen <1961> (5725) th <3588> amartia <266> ina <2443> h <3588> cariv <5485> pleonash <4121> (5661)

6:2 mh <3361> genoito <1096> (5636) oitinev <3748> apeyanomen <599> (5627) th <3588> amartia <266> pwv <4459> eti <2089> zhsomen <2198> (5692) en <1722> auth <846>

6:3 h <2228> agnoeite <50> (5719) oti <3754> osoi <3745> ebaptisyhmen <907> (5681) eiv <1519> criston <5547> [ihsoun] <2424> eiv <1519> ton <3588> yanaton <2288> autou <846> ebaptisyhmen <907> (5681)

6:4 sunetafhmen <4916> (5648) oun <3767> autw <846> dia <1223> tou <3588> baptismatov <908> eiv <1519> ton <3588> yanaton <2288> ina <2443> wsper <5618> hgeryh <1453> (5681) cristov <5547> ek <1537> nekrwn <3498> dia <1223> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> patrov <3962> outwv <3779> kai <2532> hmeiv <2249> en <1722> kainothti <2538> zwhv <2222> peripathswmen <4043> (5661)

6:5 ei <1487> gar <1063> sumfutoi <4854> gegonamen <1096> (5754) tw <3588> omoiwmati <3667> tou <3588> yanatou <2288> autou <846> alla <235> kai <2532> thv <3588> anastasewv <386> esomeya <1510> (5704)

6:6 touto <5124> ginwskontev <1097> (5723) oti <3754> o <3588> palaiov <3820> hmwn <2257> anyrwpov <444> sunestaurwyh <4957> (5681) ina <2443> katarghyh <2673> (5686) to <3588> swma <4983> thv <3588> amartiav <266> tou <3588> mhketi <3371> douleuein <1398> (5721) hmav <2248> th <3588> amartia <266>

6:7 o <3588> gar <1063> apoyanwn <599> (5631) dedikaiwtai <1344> (5769) apo <575> thv <3588> amartiav <266>

6:8 ei <1487> de <1161> apeyanomen <599> (5627) sun <4862> cristw <5547> pisteuomen <4100> (5719) oti <3754> kai <2532> suzhsomen <4800> (5692) autw <846>

6:9 eidotev <1492> (5761) oti <3754> cristov <5547> egeryeiv <1453> (5685) ek <1537> nekrwn <3498> ouketi <3765> apoynhskei <599> (5719) yanatov <2288> autou <846> ouketi <3765> kurieuei <2961> (5719)

6:10 o <3739> gar <1063> apeyanen <599> (5627) th <3588> amartia <266> apeyanen <599> (5627) efapax <2178> o <3739> de <1161> zh <2198> (5719) zh <2198> (5719) tw <3588> yew <2316>

6:11 outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210> logizesye <3049> (5737) eautouv <1438> einai <1510> (5750) nekrouv <3498> men <3303> th <3588> amartia <266> zwntav <2198> (5723) de <1161> tw <3588> yew <2316> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

6:12 mh <3361> oun <3767> basileuetw <936> (5720) h <3588> amartia <266> en <1722> tw <3588> ynhtw <2349> umwn <5216> swmati <4983> eiv <1519> to <3588> upakouein <5219> (5721) taiv <3588> epiyumiaiv <1939> autou <846>

6:13 mhde <3366> paristanete <3936> (5720) ta <3588> melh <3196> umwn <5216> opla <3696> adikiav <93> th <3588> amartia <266> alla <235> parasthsate <3936> (5657) eautouv <1438> tw <3588> yew <2316> wsei <5616> ek <1537> nekrwn <3498> zwntav <2198> (5723) kai <2532> ta <3588> melh <3196> umwn <5216> opla <3696> dikaiosunhv <1343> tw <3588> yew <2316>

6:14 amartia <266> gar <1063> umwn <5216> ou <3756> kurieusei <2961> (5692) ou <3756> gar <1063> este <1510> (5748) upo <5259> nomon <3551> alla <235> upo <5259> carin <5485>

6:15 ti <5101> oun <3767> amarthswmen <264> (5661) oti <3754> ouk <3756> esmen <1510> (5748) upo <5259> nomon <3551> alla <235> upo <5259> carin <5485> mh <3361> genoito <1096> (5636)

6:16 ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> w <3739> paristanete <3936> (5719) eautouv <1438> doulouv <1401> eiv <1519> upakohn <5218> douloi <1401> este <1510> (5748) w <3739> upakouete <5219> (5719) htoi <2273> amartiav <266> eiv <1519> yanaton <2288> h <2228> upakohv <5218> eiv <1519> dikaiosunhn <1343>

6:17 cariv <5485> de <1161> tw <3588> yew <2316> oti <3754> hte <1510> (5713) douloi <1401> thv <3588> amartiav <266> uphkousate <5219> (5656) de <1161> ek <1537> kardiav <2588> eiv <1519> on <3739> paredoyhte <3860> (5681) tupon <5179> didachv <1322>

6:18 eleuyerwyentev <1659> (5685) de <1161> apo <575> thv <3588> amartiav <266> edoulwyhte <1402> (5681) th <3588> dikaiosunh <1343>

6:19 anyrwpinon <442> legw <3004> (5719) dia <1223> thn <3588> asyeneian <769> thv <3588> sarkov <4561> umwn <5216> wsper <5618> gar <1063> paresthsate <3936> (5656) ta <3588> melh <3196> umwn <5216> doula <1401> th <3588> akayarsia <167> kai <2532> th <3588> anomia <458> [eiv <1519> thn <3588> anomian] <458> outwv <3779> nun <3568> parasthsate <3936> (5657) ta <3588> melh <3196> umwn <5216> doula <1401> th <3588> dikaiosunh <1343> eiv <1519> agiasmon <38>

6:20 ote <3753> gar <1063> douloi <1401> hte <1510> (5713) thv <3588> amartiav <266> eleuyeroi <1658> hte <1510> (5713) th <3588> dikaiosunh <1343>

6:21 tina <5101> oun <3767> karpon <2590> eicete <2192> (5707) tote <5119> ef <1909> oiv <3739> nun <3568> epaiscunesye <1870> (5736) to <3588> gar <1063> telov <5056> ekeinwn <1565> yanatov <2288>

6:22 nuni <3570> de <1161> eleuyerwyentev <1659> (5685) apo <575> thv <3588> amartiav <266> doulwyentev <1402> (5685) de <1161> tw <3588> yew <2316> ecete <2192> (5719) ton <3588> karpon <2590> umwn <5216> eiv <1519> agiasmon <38> to <3588> de <1161> telov <5056> zwhn <2222> aiwnion <166>

6:23 ta <3588> gar <1063> oqwnia <3800> thv <3588> amartiav <266> yanatov <2288> to <3588> de <1161> carisma <5486> tou <3588> yeou <2316> zwh <2222> aiwniov <166> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> tw <3588> kuriw <2962> hmwn <2257>

7:1 h <2228> agnoeite <50> (5719) adelfoi <80> ginwskousin <1097> (5723) gar <1063> nomon <3551> lalw <2980> (5719) oti <3754> o <3588> nomov <3551> kurieuei <2961> (5719) tou <3588> anyrwpou <444> ef <1909> oson <3745> cronon <5550> zh <2198> (5719)

7:2 h <3588> gar <1063> upandrov <5220> gunh <1135> tw <3588> zwnti <2198> (5723) andri <435> dedetai <1210> (5769) nomw <3551> ean <1437> de <1161> apoyanh <599> (5632) o <3588> anhr <435> kathrghtai <2673> (5769) apo <575> tou <3588> nomou <3551> tou <3588> androv <435>

7:3 ara <686> oun <3767> zwntov <2198> (5723) tou <3588> androv <435> moicaliv <3428> crhmatisei <5537> (5692) ean <1437> genhtai <1096> (5638) andri <435> eterw <2087> ean <1437> de <1161> apoyanh <599> (5632) o <3588> anhr <435> eleuyera <1658> estin <1510> (5748) apo <575> tou <3588> nomou <3551> tou <3588> mh <3361> einai <1510> (5750) authn <846> moicalida <3428> genomenhn <1096> (5637) andri <435> eterw <2087>

7:4 wste <5620> adelfoi <80> mou <3450> kai <2532> umeiv <5210> eyanatwyhte <2289> (5681) tw <3588> nomw <3551> dia <1223> tou <3588> swmatov <4983> tou <3588> cristou <5547> eiv <1519> to <3588> genesyai <1096> (5635) umav <5209> eterw <2087> tw <3588> ek <1537> nekrwn <3498> egeryenti <1453> (5685) ina <2443> karpoforhswmen <2592> (5661) tw <3588> yew <2316>

7:5 ote <3753> gar <1063> hmen <1510> (5713) en <1722> th <3588> sarki <4561> ta <3588> payhmata <3804> twn <3588> amartiwn <266> ta <3588> dia <1223> tou <3588> nomou <3551> enhrgeito <1754> (5710) en <1722> toiv <3588> melesin <3196> hmwn <2257> eiv <1519> to <3588> karpoforhsai <2592> (5658) tw <3588> yanatw <2288>

7:6 nuni <3570> de <1161> kathrghyhmen <2673> (5681) apo <575> tou <3588> nomou <3551> apoyanontev <599> (5631) en <1722> w <3739> kateicomeya <2722> (5712) wste <5620> douleuein <1398> (5721) [hmav] <2248> en <1722> kainothti <2538> pneumatov <4151> kai <2532> ou <3756> palaiothti <3821> grammatov <1121>

7:7 ti <5101> oun <3767> eroumen <2046> (5692) o <3588> nomov <3551> amartia <266> mh <3361> genoito <1096> (5636) alla <235> thn <3588> amartian <266> ouk <3756> egnwn <1097> (5627) ei <1487> mh <3361> dia <1223> nomou <3551> thn <3588> te <5037> gar <1063> epiyumian <1939> ouk <3756> hdein <1492> (5715) ei <1487> mh <3361> o <3588> nomov <3551> elegen <3004> (5707) ouk <3756> epiyumhseiv <1937> (5692)

7:8 aformhn <874> de <1161> labousa <2983> (5631) h <3588> amartia <266> dia <1223> thv <3588> entolhv <1785> kateirgasato <2716> (5662) en <1722> emoi <1698> pasan <3956> epiyumian <1939> cwriv <5565> gar <1063> nomou <3551> amartia <266> nekra <3498>

7:9 egw <1473> de <1161> ezwn <2198> (5707) cwriv <5565> nomou <3551> pote <4218> elyoushv <2064> (5631) de <1161> thv <3588> entolhv <1785> h <3588> amartia <266> anezhsen <326> (5656) egw <1473> de <1161> apeyanon <599> (5627)

7:10 kai <2532> eureyh <2147> (5681) moi <3427> h <3588> entolh <1785> h <3588> eiv <1519> zwhn <2222> auth <3778> eiv <1519> yanaton <2288>

7:11 h <3588> gar <1063> amartia <266> aformhn <874> labousa <2983> (5631) dia <1223> thv <3588> entolhv <1785> exhpathsen <1818> (5656) me <3165> kai <2532> di <1223> authv <846> apekteinen <615> (5656)

7:12 wste <5620> o <3588> men <3303> nomov <3551> agiov <40> kai <2532> h <3588> entolh <1785> agia <40> kai <2532> dikaia <1342> kai <2532> agayh <18>

7:13 to <3588> oun <3767> agayon <18> emoi <1698> egeneto <1096> (5633) yanatov <2288> mh <3361> genoito <1096> (5636) alla <235> h <3588> amartia <266> ina <2443> fanh <5316> (5652) amartia <266> dia <1223> tou <3588> agayou <18> moi <3427> katergazomenh <2716> (5740) yanaton <2288> ina <2443> genhtai <1096> (5638) kay <2596> uperbolhn <5236> amartwlov <268> h <3588> amartia <266> dia <1223> thv <3588> entolhv <1785>

7:14 oidamen <1492> (5758) gar <1063> oti <3754> o <3588> nomov <3551> pneumatikov <4152> estin <1510> (5748) egw <1473> de <1161> sarkinov <4560> eimi <1510> (5748) pepramenov <4097> (5772) upo <5259> thn <3588> amartian <266>

7:15 o <3739> gar <1063> katergazomai <2716> (5736) ou <3756> ginwskw <1097> (5719) ou <3756> gar <1063> o <3739> yelw <2309> (5719) touto <5124> prassw <4238> (5719) all <235> o <3739> misw <3404> (5719) touto <5124> poiw <4160> (5719)

7:16 ei <1487> de <1161> o <3739> ou <3756> yelw <2309> (5719) touto <5124> poiw <4160> (5719) sumfhmi <4852> (5748) tw <3588> nomw <3551> oti <3754> kalov <2570>

7:17 nuni <3570> de <1161> ouketi <3765> egw <1473> katergazomai <2716> (5736) auto <846> alla <235> h <3588> enoikousa <1774> (5723) en <1722> emoi <1698> amartia <266>

7:18 oida <1492> (5758) gar <1063> oti <3754> ouk <3756> oikei <3611> (5719) en <1722> emoi <1698> tout <5124> estin <1510> (5748) en <1722> th <3588> sarki <4561> mou <3450> agayon <18> to <3588> gar <1063> yelein <2309> (5721) parakeitai <3873> (5736) moi <3427> to <3588> de <1161> katergazesyai <2716> (5738) to <3588> kalon <2570> ou <3756>

7:19 ou <3756> gar <1063> o <3739> yelw <2309> (5719) poiw <4160> (5719) agayon <18> alla <235> o <3739> ou <3756> yelw <2309> (5719) kakon <2556> touto <5124> prassw <4238> (5719)

7:20 ei <1487> de <1161> o <3739> ou <3756> yelw <2309> (5719) touto <5124> poiw <4160> (5719) ouketi <3765> egw <1473> katergazomai <2716> (5736) auto <846> alla <235> h <3588> oikousa <3611> (5723) en <1722> emoi <1698> amartia <266>

7:21 euriskw <2147> (5719) ara <686> ton <3588> nomon <3551> tw <3588> yelonti <2309> (5723) emoi <1698> poiein <4160> (5721) to <3588> kalon <2570> oti <3754> emoi <1698> to <3588> kakon <2556> parakeitai <3873> (5736)

7:22 sunhdomai <4913> (5736) gar <1063> tw <3588> nomw <3551> tou <3588> yeou <2316> kata <2596> ton <3588> esw <2080> anyrwpon <444>

7:23 blepw <991> (5719) de <1161> eteron <2087> nomon <3551> en <1722> toiv <3588> melesin <3196> mou <3450> antistrateuomenon <497> (5740) tw <3588> nomw <3551> tou <3588> noov <3563> mou <3450> kai <2532> aicmalwtizonta <163> (5723) me <3165> [en] <1722> tw <3588> nomw <3551> thv <3588> amartiav <266> tw <3588> onti <1510> (5752) en <1722> toiv <3588> melesin <3196> mou <3450>

7:24 talaipwrov <5005> egw <1473> anyrwpov <444> tiv <5101> me <3165> rusetai <4506> (5695) ek <1537> tou <3588> swmatov <4983> tou <3588> yanatou <2288> toutou <5127>

7:25 cariv <5485> [de] <1161> tw <3588> yew <2316> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ara <686> oun <3767> autov <846> egw <1473> tw <3588> men <3303> noi <3563> douleuw <1398> (5719) nomw <3551> yeou <2316> th <3588> de <1161> sarki <4561> nomw <3551> amartiav <266>

8:1 ouden <3762> ara <686> nun <3568> katakrima <2631> toiv <3588> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

8:2 o <3588> gar <1063> nomov <3551> tou <3588> pneumatov <4151> thv <3588> zwhv <2222> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> hleuyerwsen <1659> (5656) se <4571> apo <575> tou <3588> nomou <3551> thv <3588> amartiav <266> kai <2532> tou <3588> yanatou <2288>

8:3 to <3588> gar <1063> adunaton <102> tou <3588> nomou <3551> en <1722> w <3739> hsyenei <770> (5707) dia <1223> thv <3588> sarkov <4561> o <3588> yeov <2316> ton <3588> eautou <1438> uion <5207> pemqav <3992> (5660) en <1722> omoiwmati <3667> sarkov <4561> amartiav <266> kai <2532> peri <4012> amartiav <266> katekrinen <2632> (5656) thn <3588> amartian <266> en <1722> th <3588> sarki <4561>

8:4 ina <2443> to <3588> dikaiwma <1345> tou <3588> nomou <3551> plhrwyh <4137> (5686) en <1722> hmin <2254> toiv <3588> mh <3361> kata <2596> sarka <4561> peripatousin <4043> (5723) alla <235> kata <2596> pneuma <4151>

8:5 oi <3588> gar <1063> kata <2596> sarka <4561> ontev <1510> (5752) ta <3588> thv <3588> sarkov <4561> fronousin <5426> (5719) oi <3588> de <1161> kata <2596> pneuma <4151> ta <3588> tou <3588> pneumatov <4151>

8:6 to <3588> gar <1063> fronhma <5427> thv <3588> sarkov <4561> yanatov <2288> to <3588> de <1161> fronhma <5427> tou <3588> pneumatov <4151> zwh <2222> kai <2532> eirhnh <1515>

8:7 dioti <1360> to <3588> fronhma <5427> thv <3588> sarkov <4561> ecyra <2189> eiv <1519> yeon <2316> tw <3588> gar <1063> nomw <3551> tou <3588> yeou <2316> ouc <3756> upotassetai <5293> (5743) oude <3761> gar <1063> dunatai <1410> (5736)

8:8 oi <3588> de <1161> en <1722> sarki <4561> ontev <1510> (5752) yew <2316> aresai <700> (5658) ou <3756> dunantai <1410> (5736)

8:9 umeiv <5210> de <1161> ouk <3756> este <1510> (5748) en <1722> sarki <4561> alla <235> en <1722> pneumati <4151> eiper <1512> pneuma <4151> yeou <2316> oikei <3611> (5719) en <1722> umin <5213> ei <1487> de <1161> tiv <5100> pneuma <4151> cristou <5547> ouk <3756> ecei <2192> (5719) outov <3778> ouk <3756> estin <1510> (5748) autou <846>

8:10 ei <1487> de <1161> cristov <5547> en <1722> umin <5213> to <3588> men <3303> swma <4983> nekron <3498> dia <1223> amartian <266> to <3588> de <1161> pneuma <4151> zwh <2222> dia <1223> dikaiosunhn <1343>

8:11 ei <1487> de <1161> to <3588> pneuma <4151> tou <3588> egeirantov <1453> (5660) ton <3588> ihsoun <2424> ek <1537> nekrwn <3498> oikei <3611> (5719) en <1722> umin <5213> o <3588> egeirav <1453> (5660) ek <1537> nekrwn <3498> criston <5547> ihsoun <2424> zwopoihsei <2227> (5692) [kai] <2532> ta <3588> ynhta <2349> swmata <4983> umwn <5216> dia <1223> tou <3588> enoikountov <1774> (5723) autou <846> pneumatov <4151> en <1722> umin <5213>

8:12 ara <686> oun <3767> adelfoi <80> ofeiletai <3781> esmen <1510> (5748) ou <3756> th <3588> sarki <4561> tou <3588> kata <2596> sarka <4561> zhn <2198> (5721)

8:13 ei <1487> gar <1063> kata <2596> sarka <4561> zhte <2198> (5719) mellete <3195> (5719) apoynhskein <599> (5721) ei <1487> de <1161> pneumati <4151> tav <3588> praxeiv <4234> tou <3588> swmatov <4983> yanatoute <2289> (5719) zhsesye <2198> (5695)

8:14 osoi <3745> gar <1063> pneumati <4151> yeou <2316> agontai <71> (5743) outoi <3778> uioi <5207> yeou <2316> eisin <1510> (5748)

8:15 ou <3756> gar <1063> elabete <2983> (5627) pneuma <4151> douleiav <1397> palin <3825> eiv <1519> fobon <5401> alla <235> elabete <2983> (5627) pneuma <4151> uioyesiav <5206> en <1722> w <3739> krazomen <2896> (5719) abba <5> o <3588> pathr <3962>

8:16 auto <846> to <3588> pneuma <4151> summarturei <4828> (5719) tw <3588> pneumati <4151> hmwn <2257> oti <3754> esmen <1510> (5748) tekna <5043> yeou <2316>

8:17 ei <1487> de <1161> tekna <5043> kai <2532> klhronomoi <2818> klhronomoi <2818> men <3303> yeou <2316> sugklhronomoi <4789> de <1161> cristou <5547> eiper <1512> sumpascomen <4841> (5719) ina <2443> kai <2532> sundoxasywmen <4888> (5686)

8:18 logizomai <3049> (5736) gar <1063> oti <3754> ouk <3756> axia <514> ta <3588> payhmata <3804> tou <3588> nun <3568> kairou <2540> prov <4314> thn <3588> mellousan <3195> (5723) doxan <1391> apokalufyhnai <601> (5683) eiv <1519> hmav <2248>

8:19 h <3588> gar <1063> apokaradokia <603> thv <3588> ktisewv <2937> thn <3588> apokaluqin <602> twn <3588> uiwn <5207> tou <3588> yeou <2316> apekdecetai <553> (5736)

8:20 th <3588> gar <1063> mataiothti <3153> h <3588> ktisiv <2937> upetagh <5293> (5648) ouc <3756> ekousa <1635> alla <235> dia <1223> ton <3588> upotaxanta <5293> (5660) ef <1909> elpidi <1680>

8:21 oti <3754> kai <2532> auth <846> h <3588> ktisiv <2937> eleuyerwyhsetai <1659> (5701) apo <575> thv <3588> douleiav <1397> thv <3588> fyorav <5356> eiv <1519> thn <3588> eleuyerian <1657> thv <3588> doxhv <1391> twn <3588> teknwn <5043> tou <3588> yeou <2316>

8:22 oidamen <1492> (5758) gar <1063> oti <3754> pasa <3956> h <3588> ktisiv <2937> sustenazei <4959> (5719) kai <2532> sunwdinei <4944> (5719) acri <891> tou <3588> nun <3568>

8:23 ou <3756> monon <3440> de <1161> alla <235> kai <2532> autoi <846> thn <3588> aparchn <536> tou <3588> pneumatov <4151> econtev <2192> (5723) [hmeiv] <2249> kai <2532> autoi <846> en <1722> eautoiv <1438> stenazomen <4727> (5719) uioyesian <5206> apekdecomenoi <553> (5740) thn <3588> apolutrwsin <629> tou <3588> swmatov <4983> hmwn <2257>

8:24 th <3588> gar <1063> elpidi <1680> eswyhmen <4982> (5681) elpiv <1680> de <1161> blepomenh <991> (5746) ouk <3756> estin <1510> (5748) elpiv <1680> o <3739> gar <1063> blepei <991> (5719) tiv <5100> elpizei <1679> (5719)

8:25 ei <1487> de <1161> o <3739> ou <3756> blepomen <991> (5719) elpizomen <1679> (5719) di <1223> upomonhv <5281> apekdecomeya <553> (5736)

8:26 wsautwv <5615> de <1161> kai <2532> to <3588> pneuma <4151> sunantilambanetai <4878> (5736) th <3588> asyeneia <769> hmwn <2257> to <3588> gar <1063> ti <5101> proseuxwmeya <4336> (5667) kayo <2526> dei <1163> (5904) ouk <3756> oidamen <1492> (5758) alla <235> auto <846> to <3588> pneuma <4151> uperentugcanei <5241> (5719) stenagmoiv <4726> alalhtoiv <215>

8:27 o <3588> de <1161> eraunwn <2045> (5723) tav <3588> kardiav <2588> oiden <1492> (5758) ti <5101> to <3588> fronhma <5427> tou <3588> pneumatov <4151> oti <3754> kata <2596> yeon <2316> entugcanei <1793> (5719) uper <5228> agiwn <40>

8:28 oidamen <1492> (5758) de <1161> oti <3754> toiv <3588> agapwsin <25> (5723) ton <3588> yeon <2316> panta <3956> sunergei <4903> (5719) [o <3588> yeov] <2316> eiv <1519> agayon <18> toiv <3588> kata <2596> proyesin <4286> klhtoiv <2822> ousin <1510> (5752)

8:29 oti <3754> ouv <3739> proegnw <4267> (5656) kai <2532> prowrisen <4309> (5656) summorfouv <4832> thv <3588> eikonov <1504> tou <3588> uiou <5207> autou <846> eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) auton <846> prwtotokon <4416> en <1722> polloiv <4183> adelfoiv <80>

8:30 ouv <3739> de <1161> prowrisen <4309> (5656) toutouv <5128> kai <2532> ekalesen <2564> (5656) kai <2532> ouv <3739> ekalesen <2564> (5656) toutouv <5128> kai <2532> edikaiwsen <1344> (5656) ouv <3739> de <1161> edikaiwsen <1344> (5656) toutouv <5128> kai <2532> edoxasen <1392> (5656)

8:31 ti <5101> oun <3767> eroumen <2046> (5692) prov <4314> tauta <5023> ei <1487> o <3588> yeov <2316> uper <5228> hmwn <2257> tiv <5101> kay <2596> hmwn <2257>

8:32 ov <3739> ge <1065> tou <3588> idiou <2398> uiou <5207> ouk <3756> efeisato <5339> (5662) alla <235> uper <5228> hmwn <2257> pantwn <3956> paredwken <3860> (5656) auton <846> pwv <4459> ouci <3780> kai <2532> sun <4862> autw <846> ta <3588> panta <3956> hmin <2254> carisetai <5483> (5695)

8:33 tiv <5101> egkalesei <1458> (5692) kata <2596> eklektwn <1588> yeou <2316> yeov <2316> o <3588> dikaiwn <1344> (5723)

8:34 tiv <5101> o <3588> katakrinwn <2632> (5723) <2632> (5694) cristov <5547> [ihsouv] <2424> o <3588> apoyanwn <599> (5631) mallon <3123> de <1161> egeryeiv <1453> (5685) [ek <1537> nekrwn] <3498> ov <3739> estin <1510> (5748) en <1722> dexia <1188> tou <3588> yeou <2316> ov <3739> kai <2532> entugcanei <1793> (5719) uper <5228> hmwn <2257>

8:35 tiv <5101> hmav <2248> cwrisei <5563> (5692) apo <575> thv <3588> agaphv <26> tou <3588> cristou <5547> yliqiv <2347> h <2228> stenocwria <4730> h <2228> diwgmov <1375> h <2228> limov <3042> h <2228> gumnothv <1132> h <2228> kindunov <2794> h <2228> macaira <3162>

8:36 kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) oti <3754> eneken <1752> sou <4675> yanatoumeya <2289> (5743) olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> elogisyhmen <3049> (5681) wv <5613> probata <4263> sfaghv <4967>

8:37 all <235> en <1722> toutoiv <5125> pasin <3956> upernikwmen <5245> (5719) dia <1223> tou <3588> agaphsantov <25> (5660) hmav <2248>

8:38 pepeismai <3982> (5769) gar <1063> oti <3754> oute <3777> yanatov <2288> oute <3777> zwh <2222> oute <3777> aggeloi <32> oute <3777> arcai <746> oute <3777> enestwta <1764> (5761) oute <3777> mellonta <3195> (5723) oute <3777> dunameiv <1411>

8:39 oute <3777> uqwma <5313> oute <3777> bayov <899> oute <3777> tiv <5100> ktisiv <2937> etera <2087> dunhsetai <1410> (5695) hmav <2248> cwrisai <5563> (5658) apo <575> thv <3588> agaphv <26> tou <3588> yeou <2316> thv <3588> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> tw <3588> kuriw <2962> hmwn <2257>

Romans 3:21-31

3:21 nuni <3570> de <1161> cwriv <5565> nomou <3551> dikaiosunh <1343> yeou <2316> pefanerwtai <5319> (5769) marturoumenh <3140> (5746) upo <5259> tou <3588> nomou <3551> kai <2532> twn <3588> profhtwn <4396>

3:22 dikaiosunh <1343> de <1161> yeou <2316> dia <1223> pistewv <4102> [ihsou] <2424> cristou <5547> eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> pisteuontav <4100> (5723) ou <3756> gar <1063> estin <1510> (5748) diastolh <1293>

3:23 pantev <3956> gar <1063> hmarton <264> (5627) kai <2532> usterountai <5302> (5743) thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> yeou <2316>

3:24 dikaioumenoi <1344> (5746) dwrean <1432> th <3588> autou <846> cariti <5485> dia <1223> thv <3588> apolutrwsewv <629> thv <3588> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

3:25 on <3739> proeyeto <4388> (5639) o <3588> yeov <2316> ilasthrion <2435> dia <1223> pistewv <4102> en <1722> tw <3588> autou <846> aimati <129> eiv <1519> endeixin <1732> thv <3588> dikaiosunhv <1343> autou <846> dia <1223> thn <3588> paresin <3929> twn <3588> progegonotwn <4266> (5761) amarthmatwn <265>

3:26 en <1722> th <3588> anoch <463> tou <3588> yeou <2316> prov <4314> thn <3588> endeixin <1732> thv <3588> dikaiosunhv <1343> autou <846> en <1722> tw <3588> nun <3568> kairw <2540> eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) auton <846> dikaion <1342> kai <2532> dikaiounta <1344> (5723) ton <3588> ek <1537> pistewv <4102> ihsou <2424>

3:27 pou <4226> oun <3767> h <3588> kauchsiv <2746> exekleisyh <1576> (5681) dia <1223> poiou <4169> nomou <3551> twn <3588> ergwn <2041> ouci <3780> alla <235> dia <1223> nomou <3551> pistewv <4102>

3:28 logizomeya <3049> (5736) gar <1063> dikaiousyai <1344> (5745) pistei <4102> anyrwpon <444> cwriv <5565> ergwn <2041> nomou <3551>

3:29 h <2228> ioudaiwn <2453> o <3588> yeov <2316> monon <3440> ouci <3780> kai <2532> eynwn <1484> nai <3483> kai <2532> eynwn <1484>

3:30 eiper <1512> eiv <1520> o <3588> yeov <2316> ov <3739> dikaiwsei <1344> (5692) peritomhn <4061> ek <1537> pistewv <4102> kai <2532> akrobustian <203> dia <1223> thv <3588> pistewv <4102>

3:31 nomon <3551> oun <3767> katargoumen <2673> (5719) dia <1223> thv <3588> pistewv <4102> mh <3361> genoito <1096> (5636) alla <235> nomon <3551> istanomen <2476> (5719)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org