NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 15:25-27

15:25 nuni <3570> de <1161> poreuomai <4198> (5736) eiv <1519> ierousalhm <2419> diakonwn <1247> (5723) toiv <3588> agioiv <40>

15:26 eudokhsan <2106> (5656) gar <1063> makedonia <3109> kai <2532> acaia <882> koinwnian <2842> tina <5100> poihsasyai <4160> (5670) eiv <1519> touv <3588> ptwcouv <4434> twn <3588> agiwn <40> twn <3588> en <1722> ierousalhm <2419>

15:27 eudokhsan <2106> (5656) gar <1063> kai <2532> ofeiletai <3781> eisin <1510> (5748) autwn <846> ei <1487> gar <1063> toiv <3588> pneumatikoiv <4152> autwn <846> ekoinwnhsan <2841> (5656) ta <3588> eynh <1484> ofeilousin <3784> (5719) kai <2532> en <1722> toiv <3588> sarkikoiv <4559> leitourghsai <3008> (5658) autoiv <846>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org