NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 13:8-10

13:8 mhdeni <3367> mhden <3367> ofeilete <3784> (5720) ei <1487> mh <3361> to <3588> allhlouv <240> agapan <25> (5721) o <3588> gar <1063> agapwn <25> (5723) ton <3588> eteron <2087> nomon <3551> peplhrwken <4137> (5758)

13:9 to <3588> gar <1063> ou <3756> moiceuseiv <3431> (5692) ou <3756> foneuseiv <5407> (5692) ou <3756> kleqeiv <2813> (5692) ouk <3756> epiyumhseiv <1937> (5692) kai <2532> ei <1487> tiv <5100> etera <2087> entolh <1785> en <1722> tw <3588> logw <3056> toutw <5129> anakefalaioutai <346> (5743) [en <1722> tw] <3588> agaphseiv <25> (5692) ton <3588> plhsion <4139> sou <4675> wv <5613> seauton <4572>

13:10 h <3588> agaph <26> tw <3588> plhsion <4139> kakon <2556> ouk <3756> ergazetai <2038> (5736) plhrwma <4138> oun <3767> nomou <3551> h <3588> agaph <26>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org