NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 11:19-21

11:19 ereiv <2046> (5692) oun <3767> exeklasyhsan <1575> (5681) kladoi <2798> ina <2443> egw <1473> egkentrisyw <1461> (5686)

11:20 kalwv <2573> th <3588> apistia <570> exeklasyhsan <1575> (5681) su <4771> de <1161> th <3588> pistei <4102> esthkav <2476> (5758) mh <3361> uqhla <5308> fronei <5426> (5720) alla <235> fobou <5399> (5737)

11:21 ei <1487> gar <1063> o <3588> yeov <2316> twn <3588> kata <2596> fusin <5449> kladwn <2798> ouk <3756> efeisato <5339> (5662) oude <3761> sou <4675> feisetai <5316> (5695)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org