NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 10:9-11

10:9 oti <3754> ean <1437> omologhshv <3670> (5661) to <3588> rhma <4487> en <1722> tw <3588> stomati <4750> sou <4675> oti <3754> kuriov <2962> ihsouv <2424> kai <2532> pisteushv <4100> (5661) en <1722> th <3588> kardia <2588> sou <4675> oti <3754> o <3588> yeov <2316> auton <846> hgeiren <1453> (5656) ek <1537> nekrwn <3498> swyhsh <4982> (5701)

10:10 kardia <2588> gar <1063> pisteuetai <4100> (5743) eiv <1519> dikaiosunhn <1343> stomati <4750> de <1161> omologeitai <3670> (5743) eiv <1519> swthrian <4991>

10:11 legei <3004> (5719) gar <1063> h <3588> grafh <1124> pav <3956> o <3588> pisteuwn <4100> (5723) ep <1909> autw <846> ou <3756> kataiscunyhsetai <2617> (5701)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org