NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 10:3-9

10:3 agnoountev <50> (5723) gar <1063> thn <3588> tou <3588> yeou <2316> dikaiosunhn <1343> kai <2532> thn <3588> idian <2398> zhtountev <2212> (5723) sthsai <2476> (5658) th <3588> dikaiosunh <1343> tou <3588> yeou <2316> ouc <3756> upetaghsan <5293> (5648)

10:4 telov <5056> gar <1063> nomou <3551> cristov <5547> eiv <1519> dikaiosunhn <1343> panti <3956> tw <3588> pisteuonti <4100> (5723)

10:5 mwushv <3475> gar <1063> grafei <1125> (5719) oti <3754> thn <3588> dikaiosunhn <1343> thn <3588> ek <1537> nomou <3551> o <3588> poihsav <4160> (5660) anyrwpov <444> zhsetai <2198> (5695) en <1722> auth <846>

10:6 h <3588> de <1161> ek <1537> pistewv <4102> dikaiosunh <1343> outwv <3779> legei <3004> (5719) mh <3361> eiphv <2036> (5632) en <1722> th <3588> kardia <2588> sou <4675> tiv <5101> anabhsetai <305> (5695) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> tout <5124> estin <1510> (5748) criston <5547> katagagein <2609> (5629)

10:7 h <2228> tiv <5101> katabhsetai <2597> (5695) eiv <1519> thn <3588> abusson <12> tout <5124> estin <1510> (5748) criston <5547> ek <1537> nekrwn <3498> anagagein <321> (5629)

10:8 alla <235> ti <5101> legei <3004> (5719) egguv <1451> sou <4675> to <3588> rhma <4487> estin <1510> (5748) en <1722> tw <3588> stomati <4750> sou <4675> kai <2532> en <1722> th <3588> kardia <2588> sou <4675> tout <5124> estin <1510> (5748) to <3588> rhma <4487> thv <3588> pistewv <4102> o <3739> khrussomen <2784> (5719)

10:9 oti <3754> ean <1437> omologhshv <3670> (5661) to <3588> rhma <4487> en <1722> tw <3588> stomati <4750> sou <4675> oti <3754> kuriov <2962> ihsouv <2424> kai <2532> pisteushv <4100> (5661) en <1722> th <3588> kardia <2588> sou <4675> oti <3754> o <3588> yeov <2316> auton <846> hgeiren <1453> (5656) ek <1537> nekrwn <3498> swyhsh <4982> (5701)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org