NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 9:13-21

9:13 kai <2532> o <3588> ektov <1623> aggelov <32> esalpisen <4537> (5656) kai <2532> hkousa <191> (5656) fwnhn <5456> mian <1520> ek <1537> twn <3588> keratwn <2768> tou <3588> yusiasthriou <2379> tou <3588> crusou <5552> tou <3588> enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316>

9:14 legonta <3004> (5723) tw <3588> ektw <1623> aggelw <32> o <3588> ecwn <2192> (5723) thn <3588> salpigga <4536> luson <3089> (5657) touv <3588> tessarav <5064> aggelouv <32> touv <3588> dedemenouv <1210> (5772) epi <1909> tw <3588> potamw <4215> tw <3588> megalw <3173> eufrath <2166>

9:15 kai <2532> eluyhsan <3089> (5681) oi <3588> tessarev <5064> aggeloi <32> oi <3588> htoimasmenoi <2090> (5772) eiv <1519> thn <3588> wran <5610> kai <2532> hmeran <2250> kai <2532> mhna <3376> kai <2532> eniauton <1763> ina <2443> apokteinwsin <615> (5725) to <3588> triton <5154> twn <3588> anyrwpwn <444>

9:16 kai <2532> o <3588> ariymov <706> twn <3588> strateumatwn <4753> tou <3588> ippikou <2461> dismuriadev <3461> muriadwn <3461> hkousa <191> (5656) ton <3588> ariymon <706> autwn <846>

9:17 kai <2532> outwv <3779> eidon <1492> (5627) touv <3588> ippouv <2462> en <1722> th <3588> orasei <3706> kai <2532> touv <3588> kayhmenouv <2521> (5740) ep <1909> autwn <846> econtav <2192> (5723) ywrakav <2382> purinouv <4447> kai <2532> uakinyinouv <5191> kai <2532> yeiwdeiv <2306> kai <2532> ai <3588> kefalai <2776> twn <3588> ippwn <2462> wv <5613> kefalai <2776> leontwn <3023> kai <2532> ek <1537> twn <3588> stomatwn <4750> autwn <846> ekporeuetai <1607> (5736) pur <4442> kai <2532> kapnov <2586> kai <2532> yeion <2303>

9:18 apo <575> twn <3588> triwn <5140> plhgwn <4127> toutwn <5130> apektanyhsan <615> (5681) to <3588> triton <5154> twn <3588> anyrwpwn <444> ek <1537> tou <3588> purov <4442> kai <2532> tou <3588> kapnou <2586> kai <2532> tou <3588> yeiou <2303> tou <3588> ekporeuomenou <1607> (5740) ek <1537> twn <3588> stomatwn <4750> autwn <846>

9:19 h <3588> gar <1063> exousia <1849> twn <3588> ippwn <2462> en <1722> tw <3588> stomati <4750> autwn <846> estin <1510> (5748) kai <2532> en <1722> taiv <3588> ouraiv <3769> autwn <846> ai <3588> gar <1063> ourai <3769> autwn <846> omoiai <3664> ofesin <3789> ecousai <2192> (5723) kefalav <2776> kai <2532> en <1722> autaiv <846> adikousin <91> (5719)

9:20 kai <2532> oi <3588> loipoi <3062> twn <3588> anyrwpwn <444> oi <3739> ouk <3756> apektanyhsan <615> (5681) en <1722> taiv <3588> plhgaiv <4127> tautaiv <3778> ou <3756> metenohsan <3340> (5656) ek <1537> twn <3588> ergwn <2041> twn <3588> ceirwn <5495> autwn <846> ina <2443> mh <3361> proskunhsousin <4352> (5692) ta <3588> daimonia <1140> kai <2532> ta <3588> eidwla <1497> ta <3588> crusa <5552> kai <2532> ta <3588> argura <693> kai <2532> ta <3588> calka <5470> kai <2532> ta <3588> liyina <3035> kai <2532> ta <3588> xulina <3585> a <3739> oute <3777> blepein <991> (5721) dunantai <1410> (5736) oute <3777> akouein <191> (5721) oute <3777> peripatein <4043> (5721)

9:21 kai <2532> ou <3756> metenohsan <3340> (5656) ek <1537> twn <3588> fonwn <5408> autwn <846> oute <3777> ek <1537> twn <3588> farmakwn <5331> autwn <846> oute <3777> ek <1537> thv <3588> porneiav <4202> autwn <846> oute <3777> ek <1537> twn <3588> klemmatwn <2809> autwn <846>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org