NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 5:8-14

5:8 kai <2532> ote <3753> elaben <2983> (5627) to <3588> biblion <975> ta <3588> tessara <5064> zwa <2226> kai <2532> oi <3588> eikosi <1501> tessarev <5064> presbuteroi <4245> epesan <4098> (5627) enwpion <1799> tou <3588> arniou <721> econtev <2192> (5723) ekastov <1538> kiyaran <2788> kai <2532> fialav <5357> crusav <5552> gemousav <1073> (5723) yumiamatwn <2368> ai <3739> eisin <1510> (5748) ai <3588> proseucai <4335> twn <3588> agiwn <40>

5:9 kai <2532> adousin <103> (5719) wdhn <5603> kainhn <2537> legontev <3004> (5723) axiov <514> ei <1510> (5748) labein <2983> (5629) to <3588> biblion <975> kai <2532> anoixai <455> (5658) tav <3588> sfragidav <4973> autou <846> oti <3754> esfaghv <4969> (5648) kai <2532> hgorasav <59> (5656) tw <3588> yew <2316> en <1722> tw <3588> aimati <129> sou <4675> ek <1537> pashv <3956> fulhv <5443> kai <2532> glwsshv <1100> kai <2532> laou <2992> kai <2532> eynouv <1484>

5:10 kai <2532> epoihsav <4160> (5656) autouv <846> tw <3588> yew <2316> hmwn <2257> basileian <932> kai <2532> iereiv <2409> kai <2532> basileuousin <936> (5719) epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

5:11 kai <2532> eidon <1492> (5627) kai <2532> hkousa <191> (5656) fwnhn <5456> aggelwn <32> pollwn <4183> kuklw <2945> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> twn <3588> zwwn <2226> kai <2532> twn <3588> presbuterwn <4245> kai <2532> hn <1510> (5713) o <3588> ariymov <706> autwn <846> muriadev <3461> muriadwn <3461> kai <2532> ciliadev <5505> ciliadwn <5505>

5:12 legontev <3004> (5723) fwnh <5456> megalh <3173> axion <514> estin <1510> (5748) to <3588> arnion <721> to <3588> esfagmenon <4969> (5772) labein <2983> (5629) thn <3588> dunamin <1411> kai <2532> plouton <4149> kai <2532> sofian <4678> kai <2532> iscun <2479> kai <2532> timhn <5092> kai <2532> doxan <1391> kai <2532> eulogian <2129>

5:13 kai <2532> pan <3956> ktisma <2938> o <3739> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> kai <2532> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> upokatw <5270> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> epi <1909> thv <3588> yalasshv <2281> [estin] <1510> (5748) kai <2532> ta <3588> en <1722> autoiv <846> panta <3956> hkousa <191> (5656) legontav <3004> (5723) tw <3588> kayhmenw <2521> (5740) epi <1909> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> tw <3588> arniw <721> h <3588> eulogia <2129> kai <2532> h <3588> timh <5092> kai <2532> h <3588> doxa <1391> kai <2532> to <3588> kratov <2904> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165>

5:14 kai <2532> ta <3588> tessara <5064> zwa <2226> elegon <3004> (5707) amhn <281> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> epesan <4098> (5627) kai <2532> prosekunhsan <4352> (5656)TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org