NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 5:2

5:2 kai <2532> eidon <1492> (5627) aggelon <32> iscuron <2478> khrussonta <2784> (5723) en <1722> fwnh <5456> megalh <3173> tiv <5101> axiov <514> anoixai <455> (5658) to <3588> biblion <975> kai <2532> lusai <3089> (5658) tav <3588> sfragidav <4973> autou <846>

Revelation 5:5

5:5 kai <2532> eiv <1520> ek <1537> twn <3588> presbuterwn <4245> legei <3004> (5719) moi <3427> mh <3361> klaie <2799> (5720) idou <2400> (5628) enikhsen <3528> (5656) o <3588> lewn <3023> o <3588> ek <1537> thv <3588> fulhv <5443> iouda <2448> h <3588> riza <4491> dauid <1138> anoixai <455> (5658) to <3588> biblion <975> kai <2532> tav <3588> epta <2033> sfragidav <4973> autou <846>

Revelation 5:9

5:9 kai <2532> adousin <103> (5719) wdhn <5603> kainhn <2537> legontev <3004> (5723) axiov <514> ei <1510> (5748) labein <2983> (5629) to <3588> biblion <975> kai <2532> anoixai <455> (5658) tav <3588> sfragidav <4973> autou <846> oti <3754> esfaghv <4969> (5648) kai <2532> hgorasav <59> (5656) tw <3588> yew <2316> en <1722> tw <3588> aimati <129> sou <4675> ek <1537> pashv <3956> fulhv <5443> kai <2532> glwsshv <1100> kai <2532> laou <2992> kai <2532> eynouv <1484>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org