NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 4:4

4:4 kai <2532> kukloyen <2943> tou <3588> yronou <2362> yronoi <2362> eikosi <1501> tessarev <5064> kai <2532> epi <1909> touv <3588> yronouv <2362> eikosi <1501> tessarav <5064> presbuterouv <4245> kayhmenouv <2521> (5740) peribeblhmenouv <4016> (5772) imatioiv <2440> leukoiv <3022> kai <2532> epi <1909> tav <3588> kefalav <2776> autwn <846> stefanouv <4735> crusouv <5552>

Revelation 4:10

4:10 pesountai <4098> (5699) oi <3588> eikosi <1501> tessarev <5064> presbuteroi <4245> enwpion <1799> tou <3588> kayhmenou <2521> (5740) epi <1909> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> proskunhsousin <4352> (5692) tw <3588> zwnti <2198> (5723) eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> kai <2532> balousin <906> (5692) touv <3588> stefanouv <4735> autwn <846> enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> legontev <3004> (5723)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org