NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Revelation 2:8-11

2:8 kai <2532> tw <3588> aggelw <32> tw <3588> en <1722> smurnh <4667> ekklhsiav <1577> graqon <1125> (5657) tade <3592> legei <3004> (5719) o <3588> prwtov <4413> kai <2532> o <3588> escatov <2078> ov <3739> egeneto <1096> (5633) nekrov <3498> kai <2532> ezhsen <2198> (5656)

2:9 oida <1492> (5758) sou <4675> thn <3588> yliqin <2347> kai <2532> thn <3588> ptwceian <4432> alla <235> plousiov <4145> ei <1510> (5748) kai <2532> thn <3588> blasfhmian <988> ek <1537> twn <3588> legontwn <3004> (5723) ioudaiouv <2453> einai <1510> (5750) eautouv <1438> kai <2532> ouk <3756> eisin <1510> (5748) alla <235> sunagwgh <4864> tou <3588> satana <4567>

2:10 mh <3361> fobou <5399> (5737) a <3739> melleiv <3195> (5719) pascein <3958> (5721) idou <2400> (5628) mellei <3195> (5719) ballein <906> (5721) o <3588> diabolov <1228> ex <1537> umwn <5216> eiv <1519> fulakhn <5438> ina <2443> peirasyhte <3985> (5686) kai <2532> echte <2192> (5725) yliqin <2347> hmerwn <2250> deka <1176> ginou <1096> (5737) pistov <4103> acri <891> yanatou <2288> kai <2532> dwsw <1325> (5692) soi <4671> ton <3588> stefanon <4735> thv <3588> zwhv <2222>

2:11 o <3588> ecwn <2192> (5723) ouv <3775> akousatw <191> (5657) ti <5101> to <3588> pneuma <4151> legei <3004> (5719) taiv <3588> ekklhsiaiv <1577> o <3588> nikwn <3528> (5723) ou <3756> mh <3361> adikhyh <91> (5686) ek <1537> tou <3588> yanatou <2288> tou <3588> deuterou <1208>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org